Skip to main content

Get Proxy Python

Project description

Proxy_Việt Nam

Thư viện viết lên bởi Tài Lê :DD

Đây là thư viện tự động lấy proxy của website Minproxy.vn và Tmproxy.com

Khi nhập apikey thư viện sẽ tự động check type của api key và trả về IP và Port

Nhập API Key

Requirments

Hưỡng dẫn sử dụng thư viện Minproxy

Các lệnh - Command Line Python

Import thư viện

import Proxy_VN

Lấy thông tin API Key

MinProxy

from Proxy_VN import Min

Sử dụng 'CheckApiKey' với tham 'số api_key'

Min.CheckApiKey(api_key='your api key by minproxy.vn')

Code Example

import Proxy_VN

from Proxy_VN import Minapi_key="Key IPG6 hoặc V4"

Min.CheckApiKey(api_key=api_key)

Lấy IP:Port

Sử dụng 'Get_Proxy' với tham số là 'your_api_key'

Min.Get_Proxy(api_key='your api key')

Code Example

import Proxy_VN

from Proxy_VN import Minapi_key="Key IPG6 hoặc V4"

Min.Get_Proxy(api_key=api_key)

TMProxy

from Proxy_VN import TM

Sử dụng 'CheckApiKey' với tham 'số api_key'

TM.CheckApiKey(api_key='your api key by minproxy.vn')

Code Example

import Proxy_VN

from Proxy_VN import TMapi_key="Key IPG6 hoặc V4"

TM.CheckApiKey(api_key=api_key)

Lấy IP:Port

Sử dụng 'Get_Proxy' với tham số là 'your_api_key'

TM.Get_Proxy(api_key='your api key')

Code Example

import Proxy_VN

from Proxy_VN import TMapi_key="Key IPG6 hoặc V4"

TM.Get_Proxy(api_key=api_key)

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

Proxy_VN-1.0.0.tar.gz (3.6 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

Proxy_VN-1.0.0-py3-none-any.whl (3.5 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page