Skip to main content

PyTechBrain to nowa platforma wprowadzająca uczniów w dziedzinę IoT - Internet of Things (Internet Rzeczy). Działa z Python 3

Project description

PyTechBrain - innowacyjna nauka programowania

Chciałbym przedstawić inspirację dla nauczycieli, w pełni zgodną z nową podstawą programową. To innowacyjny projekt - wprowadzający do tematu IoT. Łączy elektronikę i programowanie w jednym pudełku, pozwala uczyć od klasy 4 szkoły podstawowej do końca liceum. Zaczynamy środowiskiem opartym o Scratch, po czym przechodzimy do Pythona. Wszystko z czujnikami i diodami w tle...

PyTechBrain to nowa platforma wprowadzająca uczniów w dziedzinę IoT - Internet of Things (Internet Rzeczy). Pozwala na nauczanie elektroniki i programowania w jednym. Jest w pełni zgodna z nową Podstawą Programową. Łaczy prostotę wykonania i olbrzymie mozliwości nauczania programowania. Możemy wykorzystywać ją do budowania stacji pogodowych, podstaw inteligentnego miasta. Kompatybilny z Arduino UNO R3, obsługiwany przez Scratch 2.0 offline i Python 3

Aby zainicjować układ w programie, konieczne są polecenia:

from PyTechBrain import *

uklad = PyTechBrain()

UWAGA !

Od wersji 0.7.5 sprawdzamy nowe parametry USB, przetestowane dla Windows 10 oraz Ubuntu 20.04 LTS. Wersja 0.7.7 powinna obsługiwać pyserial 3.5

==============================================

Dla układów PyTechBrain z firmy ABIX Edukacja biblioteka samodzielnie znajduje port COM (ttyUSB) - nie ma potrzeby niczego sprawdzać.

Dla innych układów kompatybilnych z Arduino UNO R3 należy samodzielnie sprawdzić port COM (ttyUSB) i podac jako parametr, np.:

from PyTechBrain import *

uklad = PyTechBrain('COM12')

uklad = PyTechBrain('/dev/ttyUSB2')

Dla wersji Pythona 3.8.10 zmiana w PySerial (https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/tools.html#module-serial.tools.list_ports)

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

PyTechBrain-0.7.11.tar.gz (6.9 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

PyTechBrain-0.7.11-py3-none-any.whl (7.1 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page