Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

AANGIFTE - recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Project description

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Artikel 13. Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambachtelijk functie.

Project details


Release history Release notifications

History Node

3

History Node

2

This version
History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
aangifte-1.tar.gz (83.8 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Jul 8, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page