Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

AANGIFTE - recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Project Description

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Artikel 13. Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambachtelijk functie.

Release History

History Node

3

History Node

2

This version
History Node

1

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, Size & Hash SHA256 Hash Help File Type Python Version Upload Date
aangifte-1.tar.gz
(83.8 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Source None Jul 8, 2015

Supported By

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Google Google Cloud Servers