Skip to main content

AANGIFTE - recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Project description

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Artikel 13. Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn
geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale
instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de
uitoefening van hun ambachtelijk functie.


Aan de Politie te _____


Geachte heer/mevrouw,


op datum __________________ doet bij de politie te _______________________ =
aangifte:


Naam : ?
Voornamen : ?
Geboortedatum : ?
Adres : ?
Woonplaats : ?
Postcode : ?
Telefoon : ?

tegen de verdachte:

Naam : ?
Voornaam/initialen en titel : ?
Geboortedatum : ?
Noord Holland Noord
Adres : ?
Woonplaats : ?
Postcode : ?
Functie : ?
Werkgever : ?Datum/tijdstip plegen feit: ?

Plaats van het feit : ?

Omschrijving incident feit: ?

Aankruisen welk artikel en wet van toepassing is.

[x] Mishandeling - Wetboek van Strafrecht 300 lid 4

Tweede Boek. Misdrijven
Titel XX. Mishandeling
Artikel 300 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling=
van de gezondheid.

Ik verzoek om een bewijs van aangifte.

Naam aangever: ______________________________


Handtekening: ______________________________

________________________________

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for aangifte, version 2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size aangifte-2.tar.gz (84.7 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page