Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

AANGIFTE - recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Project Description
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Artikel 13. Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn
geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale
instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de
uitoefening van hun ambachtelijk functie.


Aan de Politie te _____


Geachte heer/mevrouw,


op datum __________________ doet bij de politie te _______________________ =
aangifte:


Naam : ?
Voornamen : ?
Geboortedatum : ?
Adres : ?
Woonplaats : ?
Postcode : ?
Telefoon : ?

tegen de verdachte:

Naam : ?
Voornaam/initialen en titel : ?
Geboortedatum : ?
Noord Holland Noord
Adres : ?
Woonplaats : ?
Postcode : ?
Functie : ?
Werkgever : ?Datum/tijdstip plegen feit: ?

Plaats van het feit : ?

Omschrijving incident feit: ?

Aankruisen welk artikel en wet van toepassing is.

[x] Mishandeling - Wetboek van Strafrecht 300 lid 4

Tweede Boek. Misdrijven
Titel XX. Mishandeling
Artikel 300 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling=
van de gezondheid.

Ik verzoek om een bewijs van aangifte.

Naam aangever: ______________________________


Handtekening: ______________________________

________________________________
Release History

Release History

History Node

3

This version
History Node

2

History Node

1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
aangifte-2.tar.gz (84.7 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Jul 11, 2015

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting