Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Project Description

Geachte <naam advocaat>,

de bedoeling van deze email is om behandeling met antipyschotica te voorkomen door al VOOR dat men aan het behandelen gaat aangifte te kunnen doen tegen desbetreffende personen.

Argument is dat men in de levering van zorg strafbare feiten begaat en dat een voorstel tot deze zorg bedreiging met zware mishandeling is, zoniet bedreiging met enig misdrijf op het leven gericht. Argument is dat het niet medicijnen maar gif betreft en gif toedienen een misdrijf tegen het leven gericht is.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

 1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
 2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
 3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
 4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

Gif toedienen is dodelijk, doordat de patient potentieel dodelijke lichamelijke aandoeninngen kan op doen en een patient heeft alle reden om zulke behandelingen levensbedreigend te noemen. Als allerlaatste redmiddel probeert men behandeling met clozapine, zie http://clozaril.com/wp-content/themes/eyesite/pi/Clozaril-2015A507-10022015-Approved.pdf

Deze potentieel dodelijk aandoeningen kan men door toediening van clozapine oplopen:

bewustzijn:

 1. syncope (flauwvallen)

afweersysteem:

 1. neutropenia (tekort witte bloedcellen)
 2. neuroleptic malignant syndrome (NMS)

hart:

 1. cardiac carrest (hartstilstand)
 2. myocarditis (ontsteking hartspier)
 3. cardiomyopathy (ook hartspier)
 4. hypotension (lage bloeddruk)
 5. bradycardia (trage hartslag)

darm:

 1. constipation (dikke darm verstopping)
 2. intestinal obstruction (darm problemen)
 3. fecal impaction (vastzittend stront)
 4. paralytic ileus (ook voedsel vastzittend in de darm)

overdosis:

 1. los van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, kan dit medicijn ook in dodelijk hoeveelheid toegediend worden.
 2. 12,5 mg is als dodelijk genoteerd, standaard OD is 2.5 gram, sommige overleven boven de 4 gram.

Bij achterwege laten van de noodzakelijke verpleging is het risico op sterven nog groter:

 1. off-label toedienen.
 2. onder de ondergrens toedienen.
 3. ontkennen dat men dodelijke stoffen toedient.
 4. bloedspiegel van een medicijn niet meten.
 5. symptomen van een vergiftiging niet (willen) zien.

Zoals u ziet kan een patient werkelijk voor zijn leven vrezen als hij met clozapine word behandelt.

Zou u in staat kunnen zijn aangifte van bedreiging met enig misdrijf op het leven gericht voor mij te doen, indien dat nodig is, en zoja voor welk bedrag ?

Artikel 285

1 Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

bij voorbaat dank voor uw reactie,

Release History

This version
History Node

20

History Node

19

History Node

18

History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, Size & Hash SHA256 Hash Help File Type Python Version Upload Date
advocaat-20.tar.gz
(4.2 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Source None Feb 8, 2018

Supported By

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Google Google Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting