Skip to main content

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht

Project description

Geachte <naam advocaat>,

Ik ben Bart Thate, een 50 jarige wilsbekwame schizofreen.

Ik wil aan u vragen of het mogelijk is een wil te laten noteren die ook voor wilsvertegenwoordigers in de toekomst af te dwingen is als een wil die zij dan moeten aangeven. Zodat protest tegen behandeling gegarandeerd is en niet een ander toch kan beslissen dat ik wel medicijnen die schadelijk voor mij zijn zou willen.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

 1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
 2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
 3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
 4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

Gif toedienen is dodelijk, doordat de patient potentieel dodelijke lichamelijke aandoeninngen kan op doen en een patient heeft alle reden om zulke behandelingen levensbedreigend te noemen. Als allerlaatste redmiddel probeert men behandeling met clozapine, zie http://clozaril.com/wp-content/themes/eyesite/pi/Clozaril-2015A507-10022015-Approved.pdf

Deze potentieel dodelijk aandoeningen kan men door toediening van clozapine oplopen:

bewustzijn:

 1. syncope (flauwvallen)

afweersysteem:

 1. neutropenia (tekort witte bloedcellen)
 2. neuroleptic malignant syndrome (NMS)

hart:

 1. cardiac carrest (hartstilstand)
 2. myocarditis (ontsteking hartspier)
 3. cardiomyopathy (ook hartspier)
 4. hypotension (lage bloeddruk)
 5. bradycardia (trage hartslag)

darm:

 1. constipation (dikke darm verstopping)
 2. intestinal obstruction (darm problemen)
 3. fecal impaction (vastzittend stront)
 4. paralytic ileus (ook voedsel vastzittend in de darm)

overdosis:

 1. los van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, kan dit medicijn ook in dodelijk hoeveelheid toegediend worden.
 2. 12,5 mg is als dodelijk genoteerd, standaard OD is 2.5 gram, sommige overleven boven de 4 gram.

Bij achterwege laten van de noodzakelijke verpleging is het risico op sterven nog groter:

 1. off-label toedienen.
 2. onder de ondergrens toedienen.
 3. ontkennen dat men dodelijke stoffen toedient.
 4. bloedspiegel van een medicijn niet meten.
 5. symptomen van een vergiftiging niet (willen) zien.

Zoals u ziet kan een patient werkelijk voor zijn leven vrezen als hij met clozapine word behandelt.

Zoals u ziet kan een patient werkelijk voor zijn leven vrezen als hij met clozapine word behandelt.

Zou u in staat kunnen zijn aangifte van bedreiging met enig misdrijf op het leven gericht voor mij te doen, indien dat nodig is, en zoja voor welk bedrag ?

Artikel 285

1 Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

bij voorbaat dank voor uw reactie,

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
advocaat-23.tar.gz (5.4 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Sep 22, 2018

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page