Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

Biblioteka programistyczna pozwalająca na dekodowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych zapisanych w formie kodu AZTEC 2D.

Project Description

Oferujemy Państwu bibliotekę programistyczną i usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Release History

This version
History Node

1.0.0

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, Size & Hash SHA256 Hash Help File Type Python Version Upload Date
aztecdecoder-1.0.0-py3.5.egg
(3.9 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Egg any Aug 8, 2016
aztecdecoder-1.0.0.zip
(4.1 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Source None Aug 8, 2016

Supported By

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Google Google Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting