Skip to main content

Biblioteka programistyczna pozwalająca na dekodowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych zapisanych w formie kodu AZTEC 2D.

Project description

Oferujemy Państwu bibliotekę programistyczną i usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

aztecdecoder-1.0.0.zip (4.1 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

aztecdecoder-1.0.0-py3.5.egg (3.9 kB view hashes)

Uploaded Source

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page