Skip to main content

Biblioteka programistyczna pozwalająca na dekodowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych zapisanych w formie kodu AZTEC 2D.

Project description

Oferujemy Państwu bibliotekę programistyczną i usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1.0.0

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
aztecdecoder-1.0.0-py3.5.egg (3.9 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Egg any
aztecdecoder-1.0.0.zip (4.1 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page