Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

Biblioteka programistyczna pozwalająca na dekodowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych zapisanych w formie kodu AZTEC 2D.

Project Description

Oferujemy Państwu bibliotekę programistyczną i usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Release History

Release History

This version
History Node

1.0.0

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
aztecdecoder-1.0.0-py3.5.egg (3.9 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 any Egg Aug 8, 2016
aztecdecoder-1.0.0.zip (4.1 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Aug 8, 2016

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting