Skip to main content

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

Martelen met gods oordeel: schuldig bij default en daarna martelen totdat god je red.

“kijken wat helpt”

Marteling, ook wel foltering of pijniging, is een zeer ernstige geestelijke of lichamelijke handeling, waarbij het slachtoffer gedurende langere tijd is overgeleverd aan DE wil.

martelen is mogelijk door:

  1. vrijheids ontneming
  2. wils ontneming
  3. wils inlegging
  4. vereiste tegenwil
  5. zonde vanwege de tegenwil
  6. zonde als argument om de dood te brengen

MARTELING IN DE GEEST

1) normaal is de geest rustig, richt zich op goed kunnen denken, alleen met rust kan men goed denken

2) het verschijnen van stemmen, beelden, licht en vervolgens handelingen doen/laten doen door die beelden, stemmen of licht is oneigenlijk en is een verkrachting van de geest.

3) nadat stemmen, beelden en licht in de geest geen verhaal meer te halen hebben, gebruikt met het argument “zonde” om daarna het bewijsmateriaal (de mens met zijn geest) te vernietigen, want de vereiste om niet te zondigen is niet haalbaar.

4) daarom is er geen sprake van zonde, want het oneigenlijk gebruik van de geest is de misdaad.

conclusie:

is het inbreken in de geest al eem misdaad waarop de verdere marteling dan plaats vind, het niet in rust kunnen nadenken is een nog grotere misdaad omdat het een essentiele voorwaarde is voor het bestaan.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-46.tar.gz (78.9 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page