Skip to main content

De geneesmiddelenwet verplicht dat schadelijke geneesmiddelen van de markt worden genomen.

Project description

Artikel 51

  1. Het College schorst een handelsvergunning, wijzigt deze of trekt deze in indien:
    1. het geneesmiddel schadelijk is,

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
campagne-24.tar.gz (17.9 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page