Skip to main content

Package to apply Czech typography easily

Project description

Balíček pro zkrášlení českých textů aplikováním základních typografických pravidel. Nesnaží se o pokrytí veškerých českých pravidel, spíše o aplikaci základních a to hlavně těch, které jsou na webu nejvíce vidět.

https://travis-ci.org/yetty/cstypo.png?branch=master https://coveralls.io/repos/yetty/cstypo/badge.png?branch=master https://pypip.in/v/cstypo/badge.png https://pypip.in/d/cstypo/badge.png

Pozor! Aplikování typografických pravidel na delší texty je poměrně výpočetně náročná operace. Zvažte kešování těchto textů.

Instalace

pip install cstypo

API

 • cstypo.parser.TxtParser

  Výchozí třída pro zpracování textu. Použití:

  parser = cstypo.parser.TxtParser(text)
  print parser.parser()    # zformátovaný text

  Je možné využít samostatně jednotlivé metody aplikující určitá pravidla:

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_ellipsis

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_en_dash

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_em_dash

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_dates

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_arrows

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_plusminus

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_dimension

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_quotes

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_prepositions

  • cstypo.parser.TxtParser.parse_last_short_word

 • cstypo.parser.HtmlParser

  Potomek třídy TxtParser, který nejdříve escapuje veškeré HTML tagy, aplikuje typografická pravidla na získaný text a vratí tagy zpět.

Django

Pro použití ve frameworku Django je připraven filtr typify v souboru cstags.

Nejdříve je potřeba cstypo přidat do INSTALLED_APPS

INSTALLED_APPS = (
  ...
  'cstypo',
)

Poté je možné začít v šablonách používat filtr.

{% load cstags %}

{{ text|typify }}        # zpracování obyčejného textu (výchozí)
{{ text|typify:'txt' }}     # ...

{{ text|typify:'html' }}     # zpracování html
{{ text|typify:'html'|safe }}  # pro povolení vypsání je potřeba filter safe

CLI

cstypo

Usage:
  cstypo [--type (txt|html)] <input>
  cstypo -h | --help
  cstypo -v | --version

Options:
  -h --help        show this screen.
  -v --version      show version.
  --type         type of parsed file (txt default).

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

cstypo-0.1.3.tar.gz (6.5 kB view hashes)

Uploaded source

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page