Skip to main content

Asennettavan pakettiversion haku git-leimojen mukaan

Project description

git-versiointi

Työkalupaketti pakettiversion ja -historian sekä vaadittavien riippuvuuksien automaattiseen määrittämiseen.

Asennus

Asennusta järjestelmään ei tarvita työasemalla eikä palvelimella.

Työkalut otetaan sen sijaan käyttöön kunkin halutun pip-asennettavan git-projektin osalta muokkaamalla vastaavaa setup.py-tiedostoa seuraavasti:

...
setup(
 ...
 setup_requires=['git-versiointi'], # <-- LISÄTÄÄN
 ...
 # version=...            <-- POISTETAAN
 ...
)

Lisäksi voidaan tarvittaessa antaa parametrin git_versiointi arvoksi setup.py-tiedoston sijainti; oletuksena tämä on sys.argv[0].

Kun pakettia asennetaan joko työasemalla (python setup.py develop) tai palvelimella (pip install ...), tekee järjestelmä setup.py-tiedoston suorittamisen yhteydessä automaattisesti seuraavaa:

 • asentaa git-versiointi-paketin, ellei sitä löydy jo valmiiksi järjestelmästä
 • suorittaa normaalin asennuksen muodostaen versionumeron yms. tiedot automaattisesti (ks. kuvaus jäljempänä)
 • poistaa asennuksen ajaksi asennetun git-versiointi-paketin

Versionumeron tutkiminen

Git-versiointia käyttävän paketin versionumero voidaan poimia komentoriviltä seuraavasti:

python <paketti>/setup.py --version [--ref XXX]

Python-kutsulle voidaan antaa parametri --ref XXX, missä XXX on git-muutoksen tiiviste, haaran tai leiman nimi tms. Tällöin palautetaan versionumero kyseisen muutoksen kohdalla. Mikäli paketin (ali-) versiointikäytäntö on muuttunut annetun revision ja nykyisen tilanteen (HEAD) välillä, saattaa ilmoitettu versionumero poiketa historiallisesta, kyseisellä hetkellä silloisen käytännön mukaisesti lasketusta.

Toimintaperiaate

Skripti asettaa asennettavan python-jakelun tietoihin seuraavat tiedot:

 • version: versionumero
 • historia: JSON-data, joka sisältää projektin git-versiohistorian

Versionumeron muodostus

Versio- ja aliversionumero muodostetaan paketin sisältämän git-tietovaraston sisältämien tietojen mukaan. Tietovarastosta etsitään versionumerolta näyttäviä leimoja: tyyppiä ^v[0-9].

Mikäli tiettyyn git-muutokseen osoittaa suoraan jokin leima, puhutaan (kokonaisesta) versiosta; muutoin kyseessä on aliversio. Mikäli leima on tyyppiä [a-z][0-9]*$, puhutaan kehitysversiosta; muutoin kyseessä on julkaisuversio.

Kokonaisen version numero poimitaan versionumerojärjestyksessä (PEP 440) suurimman, suoraan kyseiseen muutokseen osoittavan git-leiman mukaisesti. Ensisijaisesti haetaan julkaisu- ja toissijaisesti kehitysversiota. Näin löydetty suora versioleima annetaan parametrinä leima.

Aliversion numero lasketaan lähimmän, versionumerojärjestyksessä suurimman julkaisu- tai kehitysversion sekä tämän päälle lasketun git-muutoshistorian pituuden mukaan. Nämä tiedot annetaan parametreinä leima ja etaisyys.

Oletuksena versio- ja aliversionumero lasketaan näiden tietojen mukaan seuraavasti:

 • kokonaiseen versioon liittyvän leima sellaisenaan
 • jos lähin, viimeisin leima kuvaa kehitysversiota (esim. v1.2.3a1, v1.2.3.dev3), muodostetaan aliversio lisäämällä etäisyys leiman loppunumeroon, esim. etäisyys 3 -> v1.2.3a4, v1.2.3.dev6
 • muussa tapauksessa aliversion etäisyys lisätään alanumerona leiman kuvaaman versionumero perään, esim. v1.2 + etäisyys 3 (kolme muutosta) --> versionumero v1.2.3

Versionumeroidan määritys voidaan räätälöidä seuraavilla tavoilla paketin setup.cfg-tiedostossa [versiointi]-osion sisällä:

 • versio, aliversio: merkkijono, johon laajennetaan parametrit leima ja etaisyys

Huom. nämä räätälöinnit eivät vaikuta edellä kuvattuun kehitysversioiden numerointiin.

Kaikki oletusarvoiset tai räätälöidyn logiikan mukaan muodostetut versionumerot normalisoidaan lopuksi PEP 440:n mukaisesti.

Historiatiedot

Paketin tietoihin lisättävä historia kirjoitetaan asennetun paketin metatietoihin (EGG-INFO) tiedostoon historia.json.

Paketin omissa asennustiedoissa määritetty tietue entry_points[egg_info.writers] asettaa kirjoituskomennon tiedostolle historia.json

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

git-versiointi-1.5.tar.gz (12.6 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

git_versiointi-1.5-py3-none-any.whl (15.5 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page