Skip to main content
Join the official 2019 Python Developers SurveyStart the survey!

Asennettavan pakettiversion haku git-leimojen mukaan

Project description

git-versiointi

Työkalupaketti pakettiversion ja -historian sekä vaadittavien riippuvuuksien automaattiseen määrittämiseen.

Asennus

Asennusta järjestelmään ei tarvita työasemalla eikä palvelimella.

Työkalut otetaan sen sijaan käyttöön kunkin halutun pip-asennettavan git-projektin osalta muokkaamalla vastaavaa setup.py-tiedostoa seuraavasti:

import setuptools

setuptools._install_setup_requires({'setup_requires': ['git-versiointi']})
from versiointi import asennustiedot

setuptools.setup(
 ...
 # version=...       <-- POISTA TÄMÄ
 # install_requires=...  <-- POISTA TÄMÄ
 ...
 **asennustiedot(__file__)
)

Kun pakettia asennetaan joko työasemalla (python setup.py develop) tai palvelimella (pip install ...), tekee järjestelmä setup.py-tiedoston suorittamisen yhteydessä automaattisesti seuraavaa:

 • asentaa git-versiointi-paketin, ellei sitä löydy jo valmiiksi järjestelmästä
 • suorittaa normaalin asennuksen muodostaen versionumeron yms. tiedot automaattisesti (ks. kuvaus jäljempänä)
 • poistaa asennuksen ajaksi asennetun git-versiointi-paketin

Versionumeron tutkiminen

Git-versiointia käyttävän paketin versionumero voidaan poimia komentoriviltä seuraavasti:

python <paketti>/setup.py --version [--ref XXX]

Python-kutsulle voidaan antaa parametri --ref XXX, missä XXX on git-muutoksen tiiviste, haaran tai leiman nimi tms. Tällöin palautetaan versionumero kyseisen muutoksen kohdalla. Mikäli paketin (ali-) versiointikäytäntö on muuttunut annetun revision ja nykyisen tilanteen (HEAD) välillä, saattaa ilmoitettu versionumero poiketa historiallisesta, kyseisellä hetkellä silloisen käytännön mukaisesti lasketusta.

Toimintaperiaate

Skripti palauttaa setup()-kutsua varten seuraavat parametrit:

 • version: versionumero
 • historia: JSON-data, joka sisältää projektin git-versiohistorian
 • install_requires: asennuksen vaatimat riippuvuudet

Versionumeron muodostus

Versio- ja aliversionumero muodostetaan paketin sisältämän git-tietovaraston sisältämien tietojen mukaan. Tietovarastosta etsitään versionumerolta näyttäviä leimoja: tyyppiä ^v[0-9].

Mikäli tiettyyn git-muutokseen osoittaa suoraan jokin leima, puhutaan (kokonaisesta) versiosta; muutoin kyseessä on aliversio. Mikäli leima on tyyppiä [a-z][0-9]*$, puhutaan kehitysversiosta; muutoin kyseessä on julkaisuversio.

Kokonaisen version numero poimitaan versionumerojärjestyksessä (PEP 440) suurimman, suoraan kyseiseen muutokseen osoittavan git-leiman mukaisesti. Ensisijaisesti haetaan julkaisu- ja toissijaisesti kehitysversiota. Näin löydetty suora versioleima annetaan parametrinä leima.

Aliversion numero lasketaan lähimmän, versionumerojärjestyksessä suurimman julkaisu- tai kehitysversion sekä tämän päälle lasketun git-muutoshistorian pituuden mukaan. Nämä tiedot annetaan parametreinä leima ja etaisyys.

Oletuksena versio- ja aliversionumero lasketaan näiden tietojen mukaan seuraavasti:

 • kokonaiseen versioon liittyvän leima sellaisenaan
 • jos lähin, viimeisin leima kuvaa kehitysversiota (esim. v1.2.3a1, v1.2.3.dev3), muodostetaan aliversio lisäämällä etäisyys leiman loppunumeroon, esim. etäisyys 3 -> v1.2.3a4, v1.2.3.dev6
 • muussa tapauksessa aliversion etäisyys lisätään alanumerona leiman kuvaaman versionumero perään, esim. v1.2 + etäisyys 3 (kolme muutosta) --> versionumero v1.2.3

Versionumeroidan määritys voidaan räätälöidä seuraavilla tavoilla:

 • antamalla asennustiedot()-funktiokutsulle nimettyinä parametreinä versio- ja/tai aliversio-funktio, joka saa nimetyt parametrit leima ja etaisyys ja jonka tulee palauttaa versionumero merkkijonona
 • antamalla asennustiedot()-funktiokutsulle vastaavat parametrit merkkijonoina. Tällöin merkkijonoihin interpoloidaan edellä mainitut parametrit str.format-kutsun avulla.
 • määrittämällä em. interpoloitavat merkkijonot paketin setup.cfg-tiedostossa [versiointi]-osion sisällä.

Huom. nämä räätälöinnit eivät vaikuta edellä kuvattuun kehitysversioiden numerointiin.

Kaikki oletusarvoiset tai räätälöidyn logiikan mukaan muodostetut versionumerot normalisoidaan lopuksi PEP 440:n mukaisesti.

Historiatiedot

setup()-kutsulle annettu historia-parametri kirjoitetaan asennetun paketin metatietoihin (EGG-INFO) tiedostoon historia.json.

Tämä on toteutettu git-versiointi-paketin omissa asennustiedoissa seuraavasti:

 • entry_points[distutils.setup_keywords]: määrittää uuden setup()-parametrin historia
 • entry_points[egg_info.writers]: määrittää kirjoituskomennon tiedostolle historia.json

Asennusvaatimukset

Riippuvuudet haetaan requirements.txt-tiedostosta seuraavasti:

 • normaalit Pypi-paketit sellaisenaan (esim. numpy>=1.7)
 • git-paketteihin lisätään paketin nimi alkuun
  • esim. paketti @ git+https://github.com/x/paketti.git

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for git-versiointi, version 1.2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size git_versiointi-1.2-py3-none-any.whl (8.7 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View hashes
Filename, size git-versiointi-1.2.tar.gz (7.5 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page