Skip to main content
Help us improve Python packaging – donate today!

GVD - Behandeling met medicijnen die de hersens vergiftigen is langdurige benadeling van de gezondheid tot de dood volgt.

Project Description

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZRAMS_2014_94?zaaknummer=2013%2F221&Pagina=1&ItemIndex=1

5.21. Deze discrepanties roepen bij het college ernstige twijfel op of verweerder zich, met name vanaf eind augustus 2012, wel voldoende persoonlijk en op geïntegreerde wijze op de hoogte heeft gesteld van:

  • de actuele ontwikkelingen in het ziektebeeld van patiënt;
  • de signalen omtrent de al dan niet bestaande medicatiebereidheid van patiënt van zowel de Zyprexa als vervolgens de Haldol, juist waar de berichten van de casemanager/SPV-er enerzijds en moeder anderzijds bepaald niet eenduidig waren;
  • en de mogelijke risico’s die daarmee konden samenhangen.

5.22. Het college neemt daarbij in ogenschouw dat het tot de eigen taak en verantwoordelijkheid van verweerder behoorde zich over dergelijke relevante informatie omtrent de specifieke omstandigheden van de patiënt te (doen) informeren.

“Dit betekent dat verweerder niet heeft voldaan aan de aan hem te stellen eisen in het kader van de jegens de patiënt te betrachten zorgplicht.”

Release history Release notifications

This version
History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
gvd-3.tar.gz (128.6 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Sep 20, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page