Skip to main content

GVD - Behandeling met medicijnen die de hersens vergiftigen is langdurige benadeling van de gezondheid tot de dood volgt.

Project description

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZRAMS_2014_94?zaaknummer=2013%2F221&Pagina=1&ItemIndex=1

5.21. Deze discrepanties roepen bij het college ernstige twijfel op of verweerder zich, met name vanaf eind augustus 2012, wel voldoende persoonlijk en op geïntegreerde wijze op de hoogte heeft gesteld van: - de actuele ontwikkelingen in het ziektebeeld van patiënt; - de signalen omtrent de al dan niet bestaande medicatiebereidheid van patiënt van zowel de Zyprexa als vervolgens de Haldol, juist waar de berichten van de casemanager/SPV-er enerzijds en moeder anderzijds bepaald niet eenduidig waren; - en de mogelijke risico’s die daarmee konden samenhangen.

5.22. Het college neemt daarbij in ogenschouw dat het tot de eigen taak en verantwoordelijkheid van verweerder behoorde zich over dergelijke relevante informatie omtrent de specifieke omstandigheden van de patiënt te (doen) informeren. Verweerder heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij patiënt in het laatste jaar voor zijn overlijden drie à vier keer persoonlijk heeft gezien. Hij kon zich niet herinneren wanneer de laatste keer was. Uit de interne aantekeningen valt op te maken dat verweerder patiënt in 2012 slechts één keer heeft gezien, te weten ten tijde van een gesprek op 26 september 2012 waarbij patiënt kennelijk boos is weggelopen. De interne aantekeningen dienden klaarblijkelijk als een intern verslagleggingssysteem. Van een adequaat signaleringsplan, althans duidelijke afspraken wanneer en bij welke omstandigheden verweerder geïnformeerd moest worden omtrent de situatie van patiënt is in deze zaak echter niet gebleken. Zoals vooroverwogen, is een integraal behandelplan waarin vastlegging en verantwoording dient plaats te vinden ter zake van dergelijke ontwikkelingen in de behandeling, evenmin overgelegd. Concluderend is niet kenbaar geworden dat patiënt integraal in beeld was bij verweerder, hetgeen het college zorgelijk acht.

Dit betekent dat verweerder niet heeft voldaan aan de aan hem te stellen eisen in het kader van de jegens de patiënt te betrachten zorgplicht.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for gvd, version 2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size gvd-2.tar.gz (129.5 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page