Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

IGZ - niet de verboden maar de geboden vrucht. medicijnen eerst.

Project Description

U schrijft onder andere: “de Inspectie heeft onder de BOPZ allerlei taken om toe te zien op verantwoorde zorg voor de patient. Het zelfde zou moeten gelden voor ambulant behandelde patienten…”.

“Daar heeft u absoluut gelijk in, en dat is ook het geval: de Inspectie ziet toe op alle zorg en behandeling die verleend wordt, binnen de GGZ maar ook in andere vormen van gezondheidszorg; aan patienten die zijn opgenomen maar ook aan patienten die in ambulante behandeling zijn; ongeacht of iemand vrijwillig of krachtens de wet BOPZ wordt behandeld.”

Hoe is de IGZ van plan om onder de WvGGZ de kwaliteit van de behandeling te controleren nu de multidisciplinaire commissie uit de wet geschrapt is ?

Release History

This version
History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, Size & Hash SHA256 Hash Help File Type Python Version Upload Date
igz-8.tar.gz
(2.7 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Source None Jul 1, 2015

Supported By

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Google Google Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting