Skip to main content

IGZ - niet de verboden maar de geboden vrucht. medicijnen eerst.

Project description

U schrijft onder andere: “de Inspectie heeft onder de BOPZ allerlei taken om toe te zien op verantwoorde zorg voor de patient. Het zelfde zou moeten gelden voor ambulant behandelde patienten…”.

“Daar heeft u absoluut gelijk in, en dat is ook het geval: de Inspectie ziet toe op alle zorg en behandeling die verleend wordt, binnen de GGZ maar ook in andere vormen van gezondheidszorg; aan patienten die zijn opgenomen maar ook aan patienten die in ambulante behandeling zijn; ongeacht of iemand vrijwillig of krachtens de wet BOPZ wordt behandeld.”

Hoe is de IGZ van plan om onder de WvGGZ de kwaliteit van de behandeling te controleren nu de multidisciplinaire commissie uit de wet geschrapt is ?

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for igz, version 8
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size igz-8.tar.gz (2.7 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page