Skip to main content

API-klient för LargenTemps öppna API

Project description

LargenTemp Python-bibliotek

Detta Python-bibliotek gör det möjligt att hämta temperaturdata från LargenTemps API.

Installation

Biblioteket finns tillgängligt via PyPi: pip install largentemp-openapi-client

Användning

Hämta senaste temperaturdatan

from largentemp_openapi_client.client import Client

client = Client()  # Skapa en ny instans av en API-klient
data = client.get_data()

Data-variabeln kan sedan användas. Här är ett exempel för aktuellt värde:

>>> data.temperaturedata.reading
20.4
>>> data.temperaturedata.reading_rounded
20.4
>>>  data.temperaturedata.timestamp.local_timestamp
datetime.datetime(2022, 6, 4, 18, 21, 56, 93239, tzinfo=<DstTzInfo 'Europe/Stockholm' CEST+2:00:00 DST>)
>>> data.temperaturedata.timestamp.string_timestamp
'Senast uppdaterad för 1 minuter sedan'

Även daglig statistik är tillgänglig. Här är ett exempel:

>>> data.statistics.today_high.reading
22.875
>>> data.statistics.today_high.reading_rounded
22.9
>>> data.statistics.today_high.timestamp.local_timestamp
datetime.datetime(2022, 6, 4, 17, 32)
>>> data.statistics.today_mean
21.03125
>>> data.statistics.value_count_today
10.0

Förfrågningslimiterat

LargenTemps API är förfrågningslimitierat - se här. Om dessa förfrågningslimitationer skulle drabba dig så kommer du att få ett felmeddelande:

largentemp_openapi_client.exceptions.RateLimitedException: Ett fel inträffade: du har blivit förfrågningslimiterad (rate-limited) från API:et

Alla felmeddelanden finns i largentemp_openapi_client.exceptions.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distributions

No source distribution files available for this release.See tutorial on generating distribution archives.

Built Distribution

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page