Skip to main content

Tạo schedule chạy theo lịch

Project description

Thư viện Schedule trên ngôn ngữ Python để chạy service background.

Copyright: MobioVN

CHANGE LOG:

v1.0.1

 • Support Redis cluster

v1.0.0

 • Breaking change:
  • Core concept của phiên bản này là các schedule có thể chạy song song nhằm giải quyết các bài toán như xử lý import excel, csv đồng thời.
  • Để tránh N schedule cùng xử lý 1 file, call self.check_job_allow_running(str_job_id) để check xem job đấy trong 5seconds vừa qua đã có được worker nào xử lý hay không?
  • Giải thuật ở đây là tận dụng Atomic của redis, sử dụng incrby function để check redis-key đã tồn tại chưa? chỉ có worker thao tác incrby đầu tiên(return value = 1) mới có quyền xử lý file

v0.6.7

 • Sửa lỗi key "last_run"

Cài đặt:

$ pip3 install m-schedule

Sử dụng:

 1. Tạo class thực thi scheduler kế thừa từ class BaseScheduler

  class TestScheduler(BaseScheduler):
    def owner_do(self):
      lst_job = db.excel_file.find({"status":0}).limit(1)
      for job in lst_job:
        if self.check_job_allow_running(str(job.id)):
          print("execute {}".format(job.id))
        else:
          print("job {} is running".format(job.id))
      pass
  
    def get_schedule(self):
      """
      hàm xác định thời điểm chạy của scheduler, bằng cách xử dụng thư viện schedule
      Các ví dụ hướng dẫn cách xác định thời gian chạy
      1. scheduler chỉ thực hiện công việc một lần duy nhất.
        return None
      2. scheduler sẽ thực hiện mỗi 10 phút một lần.
        return schedule.every(10).minutes
      3. scheduler sẽ thực hiện hàng ngày vào lúc 10h 30 phút.
        return schedule.every().day.at("10:30")
      4. scheduler sẽ thực hiện sau mỗi giờ.
        return schedule.every().hour
      5. scheduler sẽ thực hiện vào mỗi thứ 2 hàng tuần.
        return schedule.every().monday
      6. scheduler sẽ thực hiện vào mỗi thứ 5 hàng tuần và vào lúc 13h 15'.
        return schedule.every().wednesday.at("13:15")
      """
    return schedule.every(10).minutes
  
 2. Đăng ký scheduler với factory

  factory = SchedulerFactory()
  factory.add(TestScheduler(name="MyScheduler", redis_uri="redis://redis-server:6379/0"))
  # sample using redis cluster
  factory.add(TestScheduler(name="MyScheduler1", redis_cluster_uri="redis://redis-cluster.redis.svc.cluster.local:6379/0", redis_type=RedisType.REPLICA))
  factory.run()
  

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

m-schedule-1.0.1.tar.gz (3.8 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

m_schedule-1.0.1-py3-none-any.whl (4.4 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page