Skip to main content

De BIG-geregistreerde is schuldig aan mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

Project description

De persoonlijke ervaring leert:

 1. Toedienen van medicijnen die schadelijk zijn voor de gezondheid
 2. De patient de informatie achterhouden dat de medicijnen giftig zijn
 3. Het niet vervolgen van mishandeling
 4. Diagnose stellen zonder bloedmeting
 5. Geheelonthouding prediking
 6. Bewustzijnsonthouding

Duidelijk is:

 1. Dat antipsychotica de gezondheid benadelen
 2. Dat antipsychotica gebruikt worden om de gezondheid te benadelen om op die manier de symptomen (halucianties, wanen) te verminderen
 3. Dat als men de bloedspiegels niet meet, deze benadeling van de gezondheid niet te stoppen is
 4. De patient geen rechtsgang mogelijk heeft. https://nl.wikisource.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens#Artikel_13_-_Recht_op_een_daadwerkelijk_rechtsmiddel

Recht:

 1. De BIG-geregistreerde is schuldig aan mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelXX/Artikel304/geldigheidsdatum_12-10-2015
 2. De BIG-geregistreerde heeft niet persoonlijk en op geïntegreerde wijze zich op de hoogte heeft gesteld van de actuele ontwikkelingen in het ziektebeeld van patiënt. http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZRAMS_2014_94?zaaknummer=2013%2F221&Pagina=1&ItemIndex=1
 3. De BIG-geregistreerde meet de bloedspiegels van de medicijnen niet als hij een oordeel doet over het ziektebeeld van patient.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1031

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1031.tar.gz (191.1 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page