Skip to main content

Antipsychotica zijn in hun werking benadeling van de gezondheid.

Project description

Mishandeling met antipsychotica is strafbaar:

Artikel 300 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Antipsychotica zijn in hun werking benadeling van de gezondheid, ze blokkeren de receptoren van zenuwcellen waarna de werking van die zenuwcellen verminderd. Deze blokkering is de benadeling van de gezondheid waar de wet over spreekt.

Omdat dit de werking van het medicijn is, is het toedienen ervan opzettelijke benadeling van de gezondheid in de zin van zekerheidsbewustzijn. Men WEET dat het toedienen ervan de benadeling van de gezondheid resulteert. Er is sprake van opzettelijke benadeling van de gezondheid zoals omschreven in het Wetboek van Strafrecht.

Indien de mishandeling plaats vind met een reden, met een doel, dan spreekt men van mishandeling met oogmerk. Voor de met medicijnen mishandelde patient is het behandelplan het oogmerk van de mishandeling. Dat wat men met de mishandeling denkt te kunnen bereiken.

Om bij te houden wat medicijnen met je doen kan je dit programma gebruiken.

commands:

Met !meds <omschrijving> kan je inname van medicijnen registreren. Alleen !meds voor tijdstip kan ook.
Met !find meds kan je een lijst van tijdstippen waarop je medicijnen hebt genomen.
Met !last meds zie je wanneer je het laatst een inname geregistreerd heb.

version example:

14:12:30 bart@wakker:~$ meds version
MEDS #1044 - Mishandeling met medicijnen is strafbaar in het Wetboek van Strafrecht

meds example:

14:12:37 bart@wakker:~$ meds meds
ok Sat Nov 14 14:12:41 2015

find example:

14:13:29 bart@wakker:~$ meds find meds
1  - 1h15m
2  - 1h15m
3 no description - 1h12m
4 okdan - 55m49s
5 no description - 48m19s
6 no description - 1m1s

last example:

14:13:42 bart@wakker:~$ meds last meds
Sat Nov 14 14:12:41 2015 no description - 1m1s

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1047

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1047.tar.gz (93.7 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page