Skip to main content

Antipsychotica zijn in hun werking benadeling van de gezondheid.

Project description

Wetboek van Strafrecht:

 1. Antipsychotica zijn in hun werking benadeling van de gezondheid.
 2. Daarmee is toedienen van deze medicijnen mishandeling zoals vernoemd in het wetboek van strafrecht.
 3. Het doen laten verdwijnen van gevaar is het oogmerk.

Verdrag tegen foltering:

 1. Een maatregel is geen straf.
 2. Een ambtsbevel is geen rechtvaardiging.
 3. Geen enkele omstandigheid is een rechtvaardiging.

EVRM:

 1. Recht op leven
 2. Verbod van foltering
 3. Recht op vrijheid en veiligheid
 4. Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel
 5. Verbod van misbruik van recht

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1066

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1066.tar.gz (39.4 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page