Skip to main content

langdurige mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

Project description

HOOFDSTUK 3 CRITERIA VOOR EN DOELEN VAN VERPLICHTE ZORG

Artikel 3:1

Verplichte zorg is zorg die ondanks verzet als bedoeld in artikel 1:4 kan worden verleend op grond van:

 1. een zorgmachtiging;
 2. een crisismaatregel;
 3. een beslissing tot tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:4;
 4. een beslissing tot tijdelijke verplichte zorg in een noodsituatie als bedoeld in de artikelen 8:11 en 8:12.

Artikel 3:2

Zorg kan bestaan uit:

 1. een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling, begeleiding of bescherming;
 2. toediening van medicatie, vocht en voeding, regelmatige medische controle of andere medische handelingen;
 3. pedagogische of therapeutische maatregelen;
 4. opname in een accommodatie;
 5. beperking van de bewegingsvrijheid;
 6. afzondering of separatie in een daartoe geschikte verblijfsruimte;
 7. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek of het gebruik van communicatiemiddelen;
 8. toezicht op betrokkene;
 9. onderzoek aan kleding of lichaam;
 10. controle op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 11. beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten.

Artikel 3:3

Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade voor hemzelf of voor een ander kan als uiterste middel verplichte zorg worden verleend, indien:

 1. er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn;
 2. er voor betrokkene geen minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect zijn;
 3. het verlenen van verplichte zorg, gelet op het beoogde doel van verplichte zorg evenredig is; en
 4. redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van verplichte zorg effectief is.

Artikel 3:4

 1. Verplichte zorg kan worden verleend om:
 1. een crisissituatie af te wenden;
 2. een aanzienlijk risico op ernstige schade af te wenden;
 3. een zorgplan op te stellen;
 4. de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren;
 5. de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zo veel mogelijk herwint.
 1. Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zijn fysieke gezondheid, kan ook verplichte zorg worden verleend om zijn fysieke gezondheid te stabiliseren of te herstellen.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1199

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1199.tar.gz (3.5 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page