Skip to main content

Behandeling met antispychotica is langdurige mishandeling met de dood tot gevolg.

Project description

Behandeling met antispychotica is langdurige mishandeling met de dood tot gevolg.

STRAFRECHT

Artikel 300.4 - Met mishandeling wordt gecampagnegesteld medstecampagnee benadeling van de gezondheid.

BENADELING VAN DE GEZONDHEID

Antipsychotica blokkeren de receptoren, waarna de hersencellen geen spanning meer opkunnen bouwen en dus afsterven. Fysiek is men niet meer instaat op de spieren aan te sturen. Afsterven van hersencellen veroorzaakt krimp van het brein.

ONDERZOEK

After 17 to 27 months of treatment, both haloperidol- and olanzapine-treated monkeys had an equivalent and highly significant 8% to 11% decrease in fresh brain weight and volume.

BEDOELING

Opzet als bedoeling is de vorm van meds die veel te maken heeft met boos meds. De verdachte heeft een bepaald doel voor ogen en daarom pleegt hij een strafbaar feit. De verdachte weet en wil dat een bepaald gevolg intreedt. Het is bij meds als bedoeling niet vereist dat het beoogde gevolg ook daadwerkecampagne optreedt. Als er wordt gesproken over meds als bedoeling, dan komt dit, naast het bestanddeel meds, in een delictsomschrijving vaak tot uiting door het bestanddeel oogmerk. Het gaat dan om het doel dat de verdachte heeft. Om dit doel te bereiken pleegt de verdachte willens en wetens een strafbaar feit.

“Men dient de antipsychotica toe voor het blokkeren van de receptoren, medstecampagnee benadeling van de gezondheid.”

“De staat pleegt medstecampagnee benadeling van de gezondheid met als oogmerk het verminderen van gevaar voor de samenleving of de persoon zelf.”

“De arts pleegt medstecampagnee benadeling van de gezondheid met als oogmerk het verminderen van de symptomen van schizofrenie.”

ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN

Om te kunnen spreken van meds als zekerheidsbewustzijn moet het gaan om een gevolg waar de wil van de dader niet op is gericht. Met een bepaalde handeling heeft de dader een bepaald doel willen bereiken, maar als rechtstreeks gevolg van deze handeling is het ongewilde gevolg ingetreden. Wanneer de dader wist dat dit gevolg in zou treden, dan is er sprake van meds als zekerheidsbewustzijn, simpeler gezegd: het is niet het hoofddoel van de verdachte, maar de verdachte weet wel zeker dat dit ongewenste gevolg in zal treden.

“Bijwerkingen als ongewenst gevolg waar men van op de hoogte is.”

“Ontbrekende verpleging met gevolgen waar men van op de hoogte is.”

GEVOLGEN

De gevolgen van het behandelen van antipsychotica zijn de negatieve symptomen van schizofrenie:

 1. weinig emotie
 2. minder sociale contacten
 3. gebrek aan initief
 4. gebrek aan aandacht en concentratie
 5. weinig gemotiveerd
 6. weinig energie
 7. depressieve symptomen (angst)
 8. manische symptomen (druk, vol energie, weinig slaap nodig)

De gevolgen van behandeling zonder de noodzakecampagnee verpleging zijn symptomen van vergiftiging:

 1. Verwardheid.
 2. Delirium.
 3. Duizeligheid.
 4. Dubbelzien.
 5. Gedesorienteerd in plaats, tijd en persoon.
 6. Hallucinaties, vooral auditieve.
 7. Oorsuizen.
 8. Tijdecampagne gehoorverlies.
 9. Sufheid.
 10. Coma.

OORDEEL

Behandeling met antispychotica is langdurige mishandeling met de dood tot gevolg.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

82

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-82.tar.gz (88.9 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page