Skip to main content

Krypton için geliştirilmiş bir eklenti paketi.

Project description

Mithen nedir?

Mithen Krypton gezegeninin 2 uydusundan birisidir. 😂

Mithen Krypton için geliştirilmiş bir kütüphane. Krypton tam olarak çalışmak için Mithen'e ihtiyaç duyar.

Mithen Krypton'un tüm yerleşik kütüphanelerini barındırarak dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

mithen-0.0.5.tar.gz (2.4 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

mithen-0.0.5-py3-none-any.whl (2.7 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page