Skip to main content

Downloader to download music from mp3.zing.vn

Project description

A tool for batch download on mp3.zing.vn

PACKAGE này chạy với Python 3

Tính năng

 • Tự động download các bài hát từ 1 link bất kỳ của mp3.zing.vn:

  • Dowload 1 bài hát (và các bài liên quan trong link đó)

  • Download 1 album

  • Download các bài hát của 1 nghệ sỹ

 • Sau khi download, tự động chỉnh sửa thông tin meta của MP3 cho đúng với thông tin trên web:

  • Artist

  • Album

  • Genre

  • Title

 • Tự động tổ chức file trên ổ cứng, cấu trúc xem phần Sử dụng

 • Tự động thiết lập meta data cho file mp3:
  • Title

  • Album

  • Artist

Cài đặt

pip install mp3_zing_downloader

Sử dụng

Để download tất cả các bài hát trong 1 url:

$mp3zingdownload {url} –dir={DIR}

Trong đó:

 • DIR: là thư mục sẽ lưu các bài hát download về, nếu không chỉ định thì là thư mục hiện tại.

 • url: là url của 1 bài hát, hoặc 1 album, hoặc 1 ca sỹ trên mp3.zing.vn

Cách lưu bài hát sẽ như sau:

DIR/Tên ca sỹ/Tên album/Tên bài hát.mp3

1.3

 • Use scrapy

 • Multi artist list

1.1

 • Change to compatible with zing’s new html structure.

 • Do not crawl next links in song detail page

1.0.1

 • Fix bug: requires ‘stagger’ at package installing (setup.py)

1.0

 • Move python version to 3

0.1.0

 • Initialize

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

mp3_zing_downloader-1.3.3.tar.gz (10.1 kB view hashes)

Uploaded source

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page