Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

Downloader to download music from mp3.zing.vn

Project Description

A tool for batch download on mp3.zing.vn

PACKAGE này chạy với Python 3

Tính năng

 • Tự động download các bài hát từ 1 link bất kỳ của mp3.zing.vn:
  • Dowload 1 bài hát (và các bài liên quan trong link đó)
  • Download 1 album
  • Download các bài hát của 1 nghệ sỹ
 • Sau khi download, tự động chỉnh sửa thông tin meta của MP3 cho đúng với thông tin trên web:
  • Artist
  • Album
  • Genre
  • Title
 • Tự động tổ chức file trên ổ cứng, cấu trúc xem phần Sử dụng
 • Tự động thiết lập meta data cho file mp3:
  • Title
  • Album
  • Artist

Cài đặt

pip install mp3_zing_downloader

Sử dụng

Để download tất cả các bài hát trong 1 url:

$mp3zingdownload {url} –dir={DIR}

Trong đó:

 • DIR: là thư mục sẽ lưu các bài hát download về, nếu không chỉ định thì là thư mục hiện tại.
 • url: là url của 1 bài hát, hoặc 1 album, hoặc 1 ca sỹ trên mp3.zing.vn

Cách lưu bài hát sẽ như sau:

DIR/Tên ca sỹ/Tên album/Tên bài hát.mp3

1.3

 • Use scrapy
 • Multi artist list

1.1

 • Change to compatible with zing’s new html structure.
 • Do not crawl next links in song detail page

1.0.1

 • Fix bug: requires ‘stagger’ at package installing (setup.py)

1.0

 • Move python version to 3

0.1.0

 • Initialize
Release History

Release History

This version
History Node

1.3.3

History Node

1.1

History Node

1.0.1

History Node

1.0

History Node

0.1.8

History Node

0.1.7

History Node

0.1.6

History Node

0.1.5

History Node

0.1.3

History Node

0.1.2

History Node

0.1.1

History Node

0.1.0

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
mp3_zing_downloader-1.3.3.tar.gz (10.1 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Sep 30, 2016

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting