Skip to main content

wilsbekwaam

Project description

Geachte <naam notaris>,

Ik ben Bart Thate, een 50 jarige wilkebekwame schizofreen. Ik wil aan u vragen of het mogelijk is een wil te laten noteren die ook voor wilsvertegenwoordigers in de toekomst af te dwingen is als een wil die zij dan moeten aangeven. Zodat protest tegen behandeling gegarandeerd is en niet een ander toch kan beslissen dat ik wel medicijnen die schadelijk voor mij zijn zou willen.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

 1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
 2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
 3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
 4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

Gif toedienen is dodelijk, doordat de patient potentieel dodelijke lichamelijke aandoeninngen kan op doen en een patient heeft alle reden om zulke behandelingen levensbedreigend te noemen. Als allerlaatste redmiddel probeert men behandeling met clozapine, zie http://clozaril.com/wp-content/themes/eyesite/pi/Clozaril-2015A507-10022015-Approved.pdf

Deze potentieel dodelijk aandoeningen kan men door toediening van clozapine oplopen:

bewustzijn:

 1. syncope (flauwvallen)

afweersysteem:

 1. neutropenia (tekort witte bloedcellen)
 2. neuroleptic malignant syndrome (NMS)

hart:

 1. cardiac carrest (hartstilstand)
 2. myocarditis (ontsteking hartspier)
 3. cardiomyopathy (ook hartspier)
 4. hypotension (lage bloeddruk)
 5. bradycardia (trage hartslag)

darm:

 1. constipation (dikke darm verstopping)
 2. intestinal obstruction (darm problemen)
 3. fecal impaction (vastzittend stront)
 4. paralytic ileus (ook voedsel vastzittend in de darm)

overdosis:

 1. los van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, kan dit medicijn ook in dodelijk hoeveelheid toegediend worden.
 2. 12,5 mg is als dodelijk genoteerd, standaard OD is 2.5 gram, sommige overleven boven de 4 gram.

Bij achterwege laten van de noodzakelijke verpleging is het risico op sterven nog groter:

 1. off-label toedienen.
 2. onder de ondergrens toedienen.
 3. ontkennen dat men dodelijke stoffen toedient.
 4. bloedspiegel van een medicijn niet meten.
 5. symptomen van een vergiftiging niet (willen) zien.

Zoals u ziet kan een patient werkelijk voor zijn leven vrezen als hij met clozapine word behandelt.

De bedoeling is om mijn wil on niet behandelt te worden met antipsychotica nog enig ander geneesmiddel wat schadelijk voor mij is vast te kunnen leggen zodat ook wilsvertegenwoordigers deze wil en enkelt deze wil kunnen verwoorden.

Zou u in staat zijn voor mijn zon wil te registreren en zo ja, voor welk bedrag ?

bij voorbaat dank voor uw reactie,

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

19

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
notaris-19.tar.gz (4.0 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page