Skip to main content

Poland - Accounting

Project description

To jest moduł do tworzenia wzorcowego planu kont i podstawowych ustawień do podatków VAT 0%, 7% i 22%. Moduł ustawia też konta do kupna i sprzedaży towarów zakładając, że wszystkie towary są w obrocie hurtowym.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

openerp-l10n-pl-7.0.406.tar.gz (284.3 kB view hashes)

Uploaded source

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page