Skip to main content

Kilka przydatnych funkcji zwracających czas w różnych postaciach

Project description

Struktura folderów

pakiet_Mariusza ├── LICENSE ├── README.md ├── example_pkg │ ├──moj_modul1.py │ ├──moj_modul2.py │ └── init.py └── setup.py

Procedura tworzenia pakietu

  1. Utwórz pliki o strukturze jak powyżej
  2. w pliku setup.py dodaj kod:

import pathlib from setuptools import setup, find_packages

HERE = pathlib.Path(file).parent

VERSION = '0.1.0' PACKAGE_NAME = 'nazwa_pakietu' AUTHOR ='Ty' AUTHOR_EMAIL = 'mail' URL = 'Twój github'

LICENSE = 'MIT' DESCRIPTION = 'Kilka przydatnych funkcji zwracających czas w różnych postaciach' LONG_DESCRIPTION = (HERE / "README.md").read_text() LONG_DESC_TYPE = "text/markdown"

INSTALL_REQUIRES = []

setup(name=PACKAGE_NAME, description=DESCRIPTION, long_description=LONG_DESCRIPTION, long_description_content_type=LONG_DESC_TYPE, author=AUTHOR, license=LICENSE, author_email=AUTHOR_EMAIL, url=URL, install_requires=INSTALL_REQUIRES, packages=find_packages() )

  1. Wypełnij swoje moduły kodem
  2. Sprawdz czy pakiet działa odwołując się do niego z innego pliku (poza pakietem)
  3. zainstaluj twine pip install twine
  4. zbuduj instalatora python setup.py sdist bdist_wheel
  5. sprawdź builda twine check dist/*
  6. opublikuj pakiet twine upload dist/*
  7. podczas publikacji jako użytkownika podaj token
  8. Hasło jest = wartości tokena

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

pakiet_szkoleniowy-0.4.2.tar.gz (3.4 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

pakiet_szkoleniowy-0.4.2-py3-none-any.whl (5.6 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page