Skip to main content

Set of tools helping in versioning projects

Project description

# Versioning
Set of tools helping in versioning projects

---- ENGLISH ----
PyVersioning
Required
python 2.7
SQLAlchemy

How it works?
This program can create and manage version of databases and file system.

In file example.py you must set:
Engine with path to versioned project, flag to ignore empty folders, list of regular expressions for files to include and exclude
fs_engine = FSVersionerEngine(PROJECT, True, [r'^.*py$'], [r'^.*\\storage\\.*$',])
Database and table, where program keeps data about file system, f.e:
fs_database = SQLDatabase('postgresql://postgres:postgres@localhost/versioning', 'fs_version')
Versioner manager with database, engine and path to file with version information
fs_versioner = FSVersionCommander(fs_database, fs_engine, '.version')


command: python example.py fs list
action: Shows list of file system versions

command: python example.py fs current/actual/latest
action: Shows details about current/actual/latest file system version

command: python example.py fs changed/outdated
action: Checks if file system was changed / is outdated

command: python example.py fs del <name>
action: Deletes file system version with <name> from database

command: python example.py fs set <name>
action: Manually sets file system version [version with name <name> must exist]

command: python example.py fs bump [<level=0>]
action: Creates new file system version, raising number depending on actual and <level> [bump 0: 1.2.3 -> 1.2.4; bump 2: 1.2.3 -> 2.0.0]

command: python example.py fs diff [<name1=None> [<name2=--ACTUAL-->]]
action: Shows changes between versions with names <name1> and <name2>


Database, which we want to versioning and db, where program keeps data about versionised fb, f.e:
db_versioner = DBVersionCommander('postgresql://postgres:postgres@localhost/vers_test3', 'postgresql://postgres:postgres@localhost/vers_control')

command: python example.py db, python example.py db check
action: Check version db.

command: python example.py db create
action: Create new version db, if changes will be detected.

---- POLSKI ----
PyVersioning
Wymagania:
python 2.7
SQLAlchemy

Działanie:
Program pozwala na wersjonowanie schematów baz danych oraz systemu plików.

W pliku example.py należy odpowiednie ścieżki:
Silnik wraz ze ścieżką do versionowanego projektu, flagą ignorującą puste foldery, listę wyrażeń regularnych by zawrzeć/wykluczyć pliki
fs_engine = FSVersionerEngine(PROJECT, True, [r'^.*py$'], [r'^.*\\storage\\.*$',])
Ścieżka do bazy danych oraz nazwa kolumny w której będziemy trzymać dane odnośnie plików, np:
fs_database = SQLDatabase('postgresql://postgres:postgres@localhost/versioning', 'fs_version')
Menedżer wersji z bazą danych, silnikiem i ścieżką do pliku z inforamcją o wersji
fs_versioner = FSVersionCommander(fs_database, fs_engine, '.version')

komenda: python example.py fs list
działanie: wyświetla listę wersji systemu plików

komenda: python example.py fs current/actual/latest
działanie: Wyświetla szczegóły odnośnie bierzącej/aktualnej/najnowszej wersji systemu plików

komenda: python example.py fs changed/outdated
działanie: Sprawdza czy system plików uległ zmianie / jest nieaktualny

komenda: python example.py fs del <name>
działanie: Usuwa wersję systemu plików o nazwie <name> z bazy danych

komenda: python example.py fs set <name>
działanie: Ręcznie ustawia wersję systemu plików [wersja o nazwie <name> musi istnieć w bazie danych]

komenda: python example.py fs bump [<level=0>]
działanie: Tworzy nową wersję systemu plików, podnosząc numer w stosunku do aktualnego w zależności od <level> [bump 0: 1.2.3 -> 1.2.4; bump 2: 1.2.3 -> 2.0.0]

komenda: python example.py fs diff [<name1=None> [<name2=--ACTUAL-->]]
działanie: Pokazuje zmiany między wersjami o nazwach <name1> i <name2>

Pierwsza ścieżka jest bazy którą chcemy wersjonować, druga do bazy w której będziemy trzyamć dane.

db_versioner = DBVersionCommander('postgresql://postgres:postgres@localhost/vers_test3', 'postgresql://postgres:postgres@localhost/vers_control')

komenda: python example.py db, python example.py db check
działanie: sprawdza wersje bazy

komenda: python example.py db create
działanie: tworzy nową wersje bazy jeżeli wykryje zmiany

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for py_versioning, version 1.0.0
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size py_versioning-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (16.4 kB) File type Wheel Python version 2.7 Upload date Hashes View
Filename, size py_versioning-1.0.0.tar.gz (12.0 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring DigiCert DigiCert EV certificate Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page