Skip to main content

pyramid_vgid_oauth2

Project description

Thư viện cho phép pyramid login thông qua https://id.vatgia.com một cách nhanh chóng

Usage

Để sử dụng, thêm dòng sau đây vào hàm main(…):

config.include(“pyramid_vgid_oauth2”)

Trong development.ini

pyramid_vgid_oauth2.client_id = {Client ID cấp bởi VGID} pyramid_vgid_oauth2.client_secret = {Client Secret cấp bởi VGID} pyramid_vgid_oauth2.put_user_callback = Đường dẫn đến hàm sẽ được gọi để tạo mới User pyramid_vgid_oauth2.base_url = /vgid/oauth (đường dẫn dùng để login trên web hiện tại)

### Callback để tạo mới User

def put_user_callback(acc):
“”” :type acc: dict :return object phai co 1 field la .id “”” pass

### API

request.vgid_access_token

có thể dùng để lấy access_token khi đã đăng nhập

#### Event

  1. pyramid_vgid_oauth2.events.SignIn
  2. pyramid_vgid_oauth2.events.SignOut

1.1.1

  • Add warning for put_user_callback configuration
  • Accept callable configuration for put_user_callback

1.1

  • Add python3 support

1.0.x

  • Packaging
  • Initial version

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for pyramid_vgid_oauth2, version 1.1.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size pyramid_vgid_oauth2-1.1.1.tar.gz (4.2 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring DigiCert DigiCert EV certificate Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page