Skip to main content

Translate from/to Czech language

Project description

Jednoduchý skript který z výstupu webu https://slovnik.seznam.cz vrací jednoduchý textový výstup. Zároveň je přiložen jednoduchý vim skript pro použití z vimu.

Je toho spousta, co by bylo možno přidat (pull requesty jsou vítány!) … konfigurace pro jiné jazyky (v současné chvíli má skript zadrátováno cs->en), moduly pro jiné editory (zejména Emacs a Sublime Text by byly vítány!), etc.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

slovnik-seznam-0.0.4.tar.gz (3.2 kB view hashes)

Uploaded source

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page