Skip to main content

command line tool for spoj.com

Project description

Монгол spoj
===========

www.spoj.com/ABRAMOV/ (Sphere online judge) -д зориулсан CL хэрэгсэл.

Боломжууд:
- системд нэвтрэх
- шинээр бүртгүүлэх
- хэрэглэгчийн мэдээлэл
- бодлого илгээх
- бодлогууд
- бодлогын дэлгэрэнгүй
- шилдэг бодолтууд
- миний бодолтууд


Хэрхэн суулгах
--------------
???


Системд нэвтрэх
---------------
`login` коммандаар системд нэвтрэн орно.
Жишээ:

>spoj.py login <username>
>password: <password>


Шинээр бүртгүүлэх
-----------------
`register` коммандаар шинэ хэрэглэгч бүртгүүлнэ.


Хэрэглэгчийн мэдээлэл
---------------------
`status <user_name>` коммандаар тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг харна. Хэдэн
бодлого бүрэн бодсон болон хэдэн бодлого дутуу бодсон талаар мэдээлнэ. Хэрвээ
`<user_name>` тодорхойлогдоогүй байвал системд нэвтэрсэн хэрэглэгчийн
мэдээллийг харуулна.


Бодлого илгээх
--------------

`tackle` коммандаар бодлогоо илгээнэ, үүний тулд тухайн тухайн бодлогын
дугаар болон кодын файлын нэрээ аргументэд нь өгнө. Кодын файлын
өргөтгөл нь тухайн бодлогыг ямар хэл дээр шийдсэнийг илэрхийлнэ.
Жишээ нь:

>spoj.py tackle <problem_id> solution.c


Бодлогууд
---------
`problems'

Project details


Release history Release notifications

History Node

0.0.20

History Node

0.0.19

History Node

0.0.18

History Node

0.0.17

History Node

0.0.16

History Node

0.0.15

History Node

0.0.14

History Node

0.0.13

History Node

0.0.12

History Node

0.0.11

History Node

0.0.10

History Node

0.0.9

History Node

0.0.8

History Node

0.0.7

History Node

0.0.6

History Node

0.0.5

History Node

0.0.4

This version
History Node

0.0.3

History Node

0.0.2

History Node

0.0.1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
spoj-0.0.3.tar.gz (2.2 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Feb 2, 2013

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page