Skip to main content

Get data of stock exchange thailand (SET)

Project description

Library สำหรับประมวลข้อมูลตลาดหุ้นไทย Stock Exchange of Thailand https://www.set.or.th และการจัดการ Portfolio

พื้นฐานที่ต้องการ

$ conda install -c conda-forge matplotlib

จาก https://anaconda.org/conda-forge/matplotlib

การติดตั้ง

$ pip install starfishX หรือ $ pip install starfishX --upgrade

หรือ

$ pip3 install starfishX --upgrade

Quantitative

 • sx.loadHistData(str|list,start="2018-01-01",end="2018-12-31") end ถ้าไม่ใส่คือวันที่ล่าสุด
 • df,k = sx.MonthlyReturn([str],"2016-01-01")
 • sx.linregressIndicator(basket,periodDay) int periodDay จำนวนวันล่าสุดที่จะใช้ใน Linear least-squares regression
 • sx.getNVDRVolume ดึงข้อมูลปริมาณการซื้อขายของ NVDR

ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลตลาด

 • sx.commonsizeBS(str)

 • sx.commonsizeIS(str)

 • sx.getFinanceRatio(str|list) str,list ส่งค่าเป็น str จะ return ค่าย้อนหลังได้หลายปี หากส่งค่าเป็น array list จะ return แบบเปรียบเทียบ

 • sx.spiderCompare([str1,str2]) ใช้คู่กับ sx.getFinanceRatio และ list ความยาว 2 เท่านั้น

 • sx.getIncomeStatement(str)

 • sx.getIncomeStatementCompare(list)

 • sx.getBalanceSheet(str)

 • sx.getBalanceSheetCompare(list)

 • sx.getMemberOfIndex("set50") SET50,SET100,sSET,SETCLMV,SETHD,SETTHSI,SETWB

 • sx.listStockInSector("kbank") สุ่มอะไรก็ได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ

 • sx.getFundamentalInSector("kbank") สุ่มอะไรก็ได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ

 • sx.findCASH("aot")

 • sx.listShareholders(str|list,csv="file.csv") csv สำหรับบันทึกข้อมูลเป็น csv

 • sx.listSecurities()

 • sx.findMarketCap(str|list)

 • sx.DuPontROE(str,int,firstLine=False) str Symbol ของหุ้นรายตัว int Year เป็นปีพ.ศ. เช่น 2562 หรือ 2561 firstLine True คือ SALE ใช้บรรทัดแรก แต่ถ้าเป็น False SALE จะใช้รายได้รวมทั้งหมด ถ้าไม่ใส่ปกติจะเป็น False

 • sx.InterestBearingDebt(str) str Symbol ของหุ้นรายตัว ใช้หาหนี้ที่มีคาดว่ามีภาระดอกเบี้ย

 • sx.DA(str) str Symbol ใช้หาค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

 • sx.morningstarGetfn(str,Indicates=sx.MStar) ดึงค่าปัจจัยพื้นฐานจาก morningstar str Symbol ของหุ้นรายตัว sx.MStar คือ ตัวคัดกรองที่ต้องการ เช่น ปันผลใช้ sx.MStar.Dividends , รายได้ใช้ sx.MStar.Revenue เป็นต้น จาก Cr.http://financials.morningstar.com

 • sx.marketview(indexMarket,start=year) str year ใช้ปีค.ศ. เช่น 2010-01-01 YYYY-MM-DD indexMarket Class เช่น sx.indexMarket.SET50

 • rp = sx.marketViewForeignTrade(indexMarket,start="2016-01-01") indexMarket ของต่างชาติซื้อขายมีเพียง SET และ mai เท่านั้น str year ใช้ปีค.ศ. เช่น 2010-01-01 YYYY-MM-DD

 • sx.AnomalyDetectionVolume(DataSet,contamination=0.01,viewplot=True) DataSet เป็น DataFrame ของปริมาณการซื้อขาย contamination ส่วนของสิ่งผิดปกติใน DataSet

ประเมินมูลค่าหุ้น

 • sx.getEVEBITDA(symbol,year) int Year เป็นปีพ.ศ. เช่น 2562 หรือ 2561

 • sx.analyseEVEBITDA(basket,yearstart,yearend) วิเคราะห์คุณภาพ EV/EBITDA

 • sx.DividendDiscountModel(symbol,year,k) int Year เป็นปีพ.ศ. เช่น 2562 หรือ 2561 k อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

 • sx.thaibma(year,bondtype=sx.BondType.ThaiGovernmentBond10Year) strFormat ใช้ค.ศ. เช่น 2019-06-10 YYYY-MM-DD Cr.http://www.thaibma.or.th

 • sx.thaibma_series(year,bondtype=sx.BondType.ThaiGovernmentBond10Year)

 • sx.beta(str) str Symbol

 • sx.EarningYieldGap(indexMarket,bondtype,start=year) str year ใช้ปีค.ศ. เช่น 2010-01-01 YYYY-MM-DD

Optimization

 • sx.MarkowitzProcess(df,alias=symbols,random=5000)

ดึงวันหยุดของตลาด (วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน)

 • df = sx.getHolidayMarket('2021') int Year เป็นปีค.ศ. เช่น 2010-01-01 YYYY-MM-DD

สถิติข้อมูล IPO ของหุ้น ราคา IPO /ข้อมูล ณ วันแรกที่ซื้อขาย / บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

 • df = sx.ipoStat(start,end) int start,end เป็นปีค.ศ. เช่น 2020

ดึงราคา Warrant หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ symbol : string เช่น mint-w7,jmart-w4

 • df = sx.getWarrant('mint-w7')

ดึงราคา Derivative Warrants หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ symbol : string เช่น 'INTU01C2201A'

 • df = sx.getDW('INTU01C2201A')

คำนวณค่า Greek ของ Warrant ที่เราต้องการ

 • float asset_price : ราคาสินค้าอ้างอิง
  float asset_volatility : ความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิง float strike_price : ราคาใช้สิทธิ float time_to_expiration : วันหมดอายุ (จำนวนวัน/365) float risk_free_rate : อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง

  callOption = EuropeanCall(asset_price=4.94, asset_volatility=0.80,strike_price=2, time_to_expiration=2.901, risk_free_rate=0.015)

  คืนค่าเป็น Option Price,Delta,Gamma,Vega,Theta และ Rho

  Cr.เอกสารประกอบจาก 1.https://medium.com/swlh/black-scholes-algorithmic-delta-hedging-c2cdd42ce175 2.https://aaronschlegel.me/measure-sensitivity-derivatives-greeks-python.html

ตัวอย่าง Data Type และอื่นๆ

 • list เช่น ["aot","ptt"]
 • str เช่น "aot"
 • sx.checkServices() เป็นการตรวจสอบการทำงานของ Server โดยภาพรวมว่า function ยังทำงานโดยปกติไหม

ตัวอย่างการใช้งาน

import starfishX as sx

print(sx.__version__)

sx.getBalanceSheet("aot")

ตัวอย่างการใช้งาน

import starfishX as sx

symbol = ["aot","ptt"]

df = sx.loadHistData(symbol,start="2018-01-01")

ตัวอย่างการใช้งาน

import starfishX as sx

symbols = ["ptt","cpf","mint","aav"]

df = sx.loadHistData(symbols,start="2018-01-01")

sx.MarkowitzProcess(df,alias=symbols,random=5000)

ค้นหาหุ้นตามแนวทางของ Peter Lynch โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือ “เหนือกว่าวอลสตรีท One Up On Wall Street” สร้างเป็น Package เสริมโดยใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานจาก starfishX

import starfishX.peterlynch as pl 
 • อัตราการเติบโตของกำไรเป็นอย่างไร
 • P/E อุตสาหกรรม และ P/E บริษัทที่คล้ายกัน
 • P/E ต่ออัตราการเติบโตของกำไร
 • P/E ย้อนหลัง 10 ปี
  • ตัวอย่างเช่น df = pl.getPEHistory('aot') str symbol
 • นักวิเคราะห์สนใจหุ้นเราไหม
 • บริษัทมีข่าวการซื้อหุ้นคืนบ้างหรือเปล่า
 • เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของสถาบัน
 • มีบุคคลภายในกำลังซื้อหุ้นของบริษัทบ้างไหม ตรวจสอบรายงาน 59-2 และรายงาน 246-2
 • โครงสร้างหนี้เป็นอย่างไร
 • มีงบดุลที่แข็งแกร่งขนาดไหน
 • เงินสดต่อหุ้นเป็นยังไงบ้าง
 • อัตราการปันผลสม่ำเสมอหรือเปล่า
 • อัตรา Payout เป็นอย่างไรบ้าง
 • กระแสเงินสดอิสระ Free Cash Flow เป็นยังไง
 • หาบริษัทที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมที่ยอดแย่
 • สัญญานหนึ่งของการเพื่องฟู
 • หุ้นทรัพย์สินมาก ประยุกต์ใช้เทคนิค Sum Of The Part
 • การคัดกรอง หุ้นโตช้า ,หุ้นแข็งแกร่ง ,หุ้นโตเร็ว ตามอัตราการเติบโต

Historical Volatility

import starfishX.volatility as vol

from starfishX.volatility.vol import TypeVol as tv

df = sx.loadHistData("JMART",OHLC=True,start="2020-01-01") 

N = 30 #sma 

vol.historicalVolatility(df,N,tv.hvCloseToClose)

vol.historicalVolatility(df,N,tv.hvParkinson)

starfishX.volatility ตอนนี้ก็จะมี 6 ฟังก์ชัน

 • 1.Close To Close
 • 2.Parkinson (High-Low)
 • 3.Garman-Klass (Open-High-Low-Close)
 • 4.Rogers-Satchell (Open-High-Low-Close + จัดการราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้)
 • 5.GARMAN-KLASS YANG-ZHANG EXTENSION (Open-High-Low-Close + จัดการราคาที่มีการเปิดกระโดดได้)
 • 6.Yang-Zhang (Open-High-Low-Close + จัดการราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ + จัดการราคาที่มีการเปิดกระโดดได้)

ติดต่อฉัน แจ้ง BUG แจ้ง Error ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/Superstarman-1464755373546185/

Email : tapattan@จีเมล์ดอทคอม

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for starfishX, version 0.155535
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size starfishX-0.155535.tar.gz (86.7 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View
Filename, size starfishX-0.155535-py3-none-any.whl (112.6 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page