Skip to main content

Czech National Repository theses data model.

Project description

nr-theses-metadata

Build Status Coverage Status

Disclaimer: The library is part of the Czech National Repository, and therefore the README is written in Czech. General libraries extending Invenio are concentrated under the Oarepo namespace.

Instalace

Nejedná se o samostatně funkční knihovnu, proto potřebuje běžící Invenio a závislosti Oarepo. Knihovna se instaluje ze zdroje.

git clone git@github.com:Narodni-repozitar/nr-theses-metadata.git
cd nr-common-metadata
pip install poetry
poetry install

Pro testování a/nebo samostané fungování knihovny je nutné instalovat tests z extras.

poetry install --extras tests

:warning: Pro instalaci se používá Manažer závilostí Poetry více infromací lze naleznout v dokumentaci

Účel

Knihovna rozšiřuje obecný metadatový model o pole pro vysokoškolské závěrečné práce. Vysokoškolským pracím je přiřazen endpoint /api/theses. Knihovna poskytuje API pro CRUD operace pod proxy nr_these.

Použití

Bude dopsáno.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

techlib-nr-theses-metadata-1.0.0a13.tar.gz (5.8 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page