Skip to main content

Transliteration app for Python

Project description

Package

transliterate

Description

Transliterator for Python. Transliterates (unicode) strings according to the rules specified in the language packs.

Comes with language packs for the following languages (listed in alphabetical order):

 • Armenian

 • Russian

There are also a number of useful tools included, such as:

 • Simple lorem ipsum generator, which allows lorem ipsum generation in the language chosen.

 • Language detection for the text (if appropriate language pack is available).

 • Slugify function for non-latin texts.

Installation

Install with latest stable version from pypi:

$ pip install transliterate

or install the latest stable version from source:

$ pip install -e hg+https://bitbucket.org/barseghyanartur/transliterate@stable#egg=transliterate

or install into python path:

$ python setup.py install

That’s all. See the Usage and examples section for more.

Usage and examples

Simple usage

Required imports

>>> from transliterate import autodiscover
>>> from transliterate.utils import translit, get_available_language_codes

Autodiscover registered language packs

>>> autodiscover()

Original text

>>> text = "Lorem ipsum dolor sit amet"

Transliteration to Armenian

>>> print translit(text, 'hy')
Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ

Transliteration to Russian

>>> print translit(text, 'ru')
Лорем ипсум долор сит амет

List of available (registered) languages

>>> print get_available_language_codes()
['ru', 'hy']

Reversed transliteration from Armenian

>>> print translit(u"Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ", 'hy', reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Reversed transliteration from Russian

>>> print translit(u"Лорем ипсум долор сит амет", 'ru', reversed=True)
Lorеm ipsum dolor sit amеt

Testing the decorator

>>> from transliterate.decorators import transliterate_function
>>>
>>> @transliterate_function(language_code='hy')
>>> def decorator_test(text):
>>>   return text
>>>
>>> print decorator_test(u"Lorem ipsum dolor sit amet")
Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ

Registering a custom language pack

>>> from transliterate.base import TranslitLanguagePack, registry
>>>
>>> class ExampleLanguagePack(TranslitLanguagePack):
>>>   language_code = "example"
>>>   language_name = "Example"
>>>   mapping = (
>>>     u"abcdefghij",
>>>     u"1234567890",
>>>   )
>>>
>>> registry.register(ExampleLanguagePack)
>>>
>>> print get_available_language_codes()
['ru', 'hy', 'example']
>>>
>>> print translit(text, 'example')
Lor5m 9psum 4olor s9t 1m5t

Using the lorem ipsum generator

Required imports

>>> from transliterate.contrib.apps.translipsum import TranslipsumGenerator

Generating paragraphs

>>> g_am = TranslipsumGenerator(language_code='hy')
>>> print g_am.generate_paragraph()
Մագնա տրիստիքուե ֆաուցիբուս ֆամես նետուս նետուս օրցի մաուրիս, սուսցիպիտ. Դապիբուս րիսուս սեդ ադիպիսցինգ դիցտում.
Ֆերմենտում ուրնա նատօքուե ատ. Uլտրիցես եգետ, տացիտի. Լիտօրա ցլասս ցօնուբիա պօսուերե մալեսուադա ին իպսում իդ պեր վե.

Generating sentense

>>> g_ru = TranslipsumGenerator(language_code='ru')
>>> print g_ru.generate_sentence()
Рисус cонсеcтетуер, фусcе qуис лаореет ат ерос пэдэ фелис сенеcтус, магна.

Language detection

Required imports

>>> from transliterate.utils import detect_language

Detect Armenian text

>>> detect_language(u'Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ')
hy

Detect Russian text

>>> detect_language(u'Лорем ипсум долор сит амет')
ru

Slugify

Required imports

>>> from transliterate.utils import slugify

Slugify Armenian text

>>> slugify(u'Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ')
lorem-ipsum-dolor-sit-amet

Slugify Russian text

>>> slugify(u'Лорем ипсум долор сит амет')
lorem-ipsum-dolor-sit-amet

Missing a language pack?

Missing a language pack for your own language? Contribute to the project by making one and it will appear in a new version (which will be released very quickly).

License

GPL 2.0/LGPL 2.1

Support

For any issues contact me at the e-mail given in the Author section.

Author

Artur Barseghyan <artur.barseghyan@gmail.com>

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

transliterate-0.6.tar.gz (12.3 kB view hashes)

Uploaded Source

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page