Skip to main content

Bi-directional transliterator for Python

Project description

Package

transliterate

Description

Bi-directional transliterator for Python. Transliterates (unicode) strings according to the rules specified in the language packs (source script <-> target script).

Comes with language packs for the following languages (listed in alphabetical order):

 • Armenian
 • Georgian (beta)
 • Greek (beta)
 • Russian

There are also a number of useful tools included, such as:

 • Simple lorem ipsum generator, which allows lorem ipsum generation in the language chosen.
 • Language detection for the text (if appropriate language pack is available).
 • Slugify function for non-latin texts.

Installation

Install with latest stable version from pypi:

$ pip install transliterate

or install the latest stable version from source:

$ pip install -e hg+https://bitbucket.org/barseghyanartur/transliterate@stable#egg=transliterate

or install into python path:

$ python setup.py install

That’s all. See the Usage and examples section for more.

Usage and examples

Simple usage

Required imports

>>> from transliterate import autodiscover
>>> from transliterate.utils import translit, get_available_language_codes

Autodiscover registered language packs

>>> autodiscover()

Original text

>>> text = "Lorem ipsum dolor sit amet"

Transliteration to Armenian

>>> print translit(text, 'hy')
Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ

Transliteration to Georgian

>>> print translit(text, 'ka')
Ⴊორემ იფსუმ დოლორ სით ამეთ

Transliteration to Greek

>>> print translit(text, 'el')
Λορεμ ιψθμ δολορ σιτ αμετ

Transliteration to Russian

>>> print translit(text, 'ru')
Лорем ипсум долор сит амет

List of available (registered) languages

>>> print get_available_language_codes()
['el', 'hy', 'ka', 'ru']

Reversed transliterations are transliterations made from target language to source language (in terms they are defined in language packs). In case of reversed transliterations, you may leave out the language_code attribute, although if you know the it on beforehand, specify it since it works faster that way.

Reversed transliteration from Armenian

>>> print translit(u"Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ", 'hy', reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Reversed transliteration from Armenian with language_code argument left out

>>> print translit(u"Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ", reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Reversed transliteration from Georgian

>>> print translit(u"Ⴊორემ იფსუმ დოლორ სით ამეთ", 'ka', reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Reversed transliteration from Georgian with language_code argument left out

>>> print translit(u"Ⴊორემ იფსუმ დოლორ სით ამეთ", reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Reversed transliteration from Greek

>>> print translit(u"Λορεμ ιψθμ δολορ σιτ αμετ", 'el', reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Reversed transliteration from Greek with language_code argument left out

>>> print translit(u"Λορεμ ιψθμ δολορ σιτ αμετ", reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Reversed transliteration from Russian (Cyrillic)

>>> print translit(u"Лорем ипсум долор сит амет", 'ru', reversed=True)
Lorеm ipsum dolor sit amеt

Reversed transliteration from Russian (Cyrillic) with language_code argument left out

>>> print translit(u"Лорем ипсум долор сит амет", reversed=True)
Lorem ipsum dolor sit amet

Testing the decorator

>>> from transliterate.decorators import transliterate_function
>>>
>>> @transliterate_function(language_code='hy')
>>> def decorator_test(text):
>>>   return text
>>>
>>> print decorator_test(u"Lorem ipsum dolor sit amet")
Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ

Registering a custom language pack

>>> from transliterate.base import TranslitLanguagePack, registry
>>>
>>> class ExampleLanguagePack(TranslitLanguagePack):
>>>   language_code = "example"
>>>   language_name = "Example"
>>>   mapping = (
>>>     u"abcdefghij",
>>>     u"1234567890",
>>>   )
>>>
>>> registry.register(ExampleLanguagePack)
>>>
>>> print get_available_language_codes()
['el', 'hy', 'ka', 'ru', 'example']
>>>
>>> print translit(text, 'example')
Lor5m 9psum 4olor s9t 1m5t

Using the lorem ipsum generator

Required imports

>>> from transliterate.contrib.apps.translipsum import TranslipsumGenerator

Generating paragraphs in Armenian

>>> g_am = TranslipsumGenerator(language_code='hy')
>>> print g_am.generate_paragraph()
Մագնա տրիստիքուե ֆաուցիբուս ֆամես նետուս նետուս օրցի մաուրիս, սուսցիպիտ. Դապիբուս րիսուս սեդ ադիպիսցինգ դիցտում.
Ֆերմենտում ուրնա նատօքուե ատ. Uլտրիցես եգետ, տացիտի. Լիտօրա ցլասս ցօնուբիա պօսուերե մալեսուադա ին իպսում իդ պեր վե.

Generating sentense in Georgian

>>> g_ka = TranslipsumGenerator(language_code='ka')
>>> print g_ka.generate_sentence()
Ⴄგეთ ყუამ არcუ ვულფუთათე რუთრუმ აუcთორ.

Generating sentense in Greek

>>> g_el = TranslipsumGenerator(language_code='el')
>>> print g_el.generate_sentence()
Νεc cρασ αμετ, ελιτ vεστιβθλθμ εθ, αενεαν ναμ, τελλθσ vαριθσ.

Generating sentense in Russian (Cyrillic)

>>> g_ru = TranslipsumGenerator(language_code='ru')
>>> print g_ru.generate_sentence()
Рисус cонсеcтетуер, фусcе qуис лаореет ат ерос пэдэ фелис сенеcтус, магна.

Language detection

Required imports

>>> from transliterate.utils import detect_language

Detect Armenian text

>>> detect_language(u'Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ')
hy

Detect Georgian text

>>> detect_language(u'Ⴊორემ იფსუმ დოლორ სით ამეთ')
ka

Detect Greek text

>>> detect_language(u'Λορεμ ιψθμ δολορ σιτ αμετ')
el

Detect Russian (Cyrillic) text

>>> detect_language(u'Лорем ипсум долор сит амет')
ru

Slugify

Required imports

>>> from transliterate.utils import slugify

Slugify Armenian text

>>> slugify(u'Լօրեմ իպսում դօլօր սիտ ամետ')
lorem-ipsum-dolor-sit-amet

Slugify Georgian text

>>> slugify(u'Ⴊორემ იფსუმ დოლორ სით ამეთ')
lorem-ipsum-dolor-sit-amet

Slugify Greek text

>>> slugify(u'Λορεμ ιψθμ δολορ σιτ αμετ')
lorem-ipsum-dolor-sit-amet

Slugify Russian (Cyrillic) text

>>> slugify(u'Лорем ипсум долор сит амет')
lorem-ipsum-dolor-sit-amet

Missing a language pack?

Missing a language pack for your own language? Contribute to the project by making one and it will appear in a new version (which will be released very quickly).

License

GPL 2.0/LGPL 2.1

Support

For any issues contact me at the e-mail given in the Author section.

Author

Artur Barseghyan <artur.barseghyan@gmail.com>

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
transliterate-0.9.tar.gz (13.8 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page