Skip to main content

Library to split sticked Vietnamese words

Project description

https://badgen.net/pypi/v/vistickedword

A library to split a string of many Vietnamese words sticked together to single words. It, for example, split “khuckhuyu” to “khuc” and “khuyu”. This library is not supposed to split Vietnamese by semantics, so it won’t differentiate single or compound words. It will not, for example, split “bacsitrongbenhvien” to “bac si” + “trong” + “benh vien”. If you want such a feature, please use underthesea. Due to my personal need, this library currently doesn’t process fully marked words, like “họamikhônghótnữa”. However, it is trivial for library user to strip those marks before passing to ViStickedWord (using Unidecode).

To make convenient for programming, some terminologies are not used accurately like it should be in linguistic. Please don’t use my code as a source for learning Vietnamese grammar.


Thư viện để tách một chùm từ tiếng Việt viết dính liền thành các từ đơn riêng lẻ, ví dụ tách “khuckhuyu” thành “khuc”, “khuyu”. Thư viện này không có ý định tách từ dựa theo ngữ nghĩa, nên nó sẽ không phân biệt từ đơn, từ ghép của tiếng Việt. Ví dụ, nó sẽ ko tách cụm “bacsitrongbenhvien” thành “bac si” + “trong” + “benh vien”. Nếu bạn cần tính năng đó, nên sử dụng underthesea.

Do nhu cầu cá nhân nên hiện tại thư viện không xử lý từ có đầy đủ dấu, ví dụ “họamikhônghótnữa”. Tuy nhiên, người dùng thư viện có thể loại bỏ dấu trước khi truyền vào ViStickedWord. Việc đó không khó (dùng Unidecode).

Để thuận tiện cho việc lập trình, một số thuật ngữ không được dùng chính xác như cách dùng bên ngôn ngữ học. Vui lòng đừng xem code của tôi là nguồn tài liệu học ngữ pháp tiếng Việt.

Install

pip install vistickedword

Usage

from vistickedword import split_words

split_words('ngoanngoeo')

# Returns ('ngoan', 'ngoeo')

Credit

Developed by by Nguyễn Hồng Quân.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

vistickedword-0.9.5.tar.gz (6.6 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

vistickedword-0.9.5-py3-none-any.whl (6.5 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page