Skip to main content

Declension of Czech names into vocative case.

Project description

vokativ

Oslovte své uživatele správně!

Instalace

$ pip install vokativ

Podporované verze Pythonu 2.6, 2.7, 3.x.

Použití

>>> from vokativ import vokativ
>>> vokativ('Petr')
u'petře'
>>> vokativ(u'Novák')
u'nováku'
>>> vokativ('Adriana')
u'adriano'
>>> vokativ(u'Fialová')
u'fialová'

Funkce vokativ() bere jako první argument vlastní jméno v 1. pádu jednotného čísla a vrátí ho vyskloňované v 5. pádu. Návratová hodnota funkce je vždy řetězec s malými písmeny typu unicode. Upozorňujeme, že funkce nemusí fungovat správně pro jména cizího původu.

Další volitelné argumenty jsou:

woman

Použijte True, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako ženské.

Použijte False, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako mužské.

Ve výchozím případě je pohlaví detekováno automaticky.

>>> vokativ('Michel')  # automaticky skloňuje jako mužské jméno
u'micheli'
>>> vokativ('Michel', woman=False)
u'micheli'
>>> vokativ('Michel', woman=True)
u'michel'

last_name

Použijte True, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako příjmení.

Použijte False, pokus si přejete zadané jméno skloňovat jako křestní jméno.

Ve výchozím případě je typ jména detekován automaticky.

Hodnota tohoto parametru ovlivňuje pouze skloňování ženských jmen.

>>> vokativ('Ivanova')  # automaticky skloňuje jako příjmení
u'ivanova'
>>> vokativ('Ivanova', last_name=True)
u'ivanova'
>>> vokativ('Ivanova', last_name=False)
u'ivanovo'

Automatická detekce pohlaví

Knihovna vokativ poskytuje taky jednoduchou funkci na detekci pohlaví podle křestního jména či příjmení. Pro četnosti jmen v ČR podle statistického úřadu funkce funguje správně v 99.7% případů.

>>> from vokativ import sex
>>> sex('Michal')
'm'
>>> sex('Novák')
'm'
>>> sex('Tereza')
'w'
>>> sex(u'Nováková')
'w'

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for vokativ, version 1.2.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size vokativ-1.2.1-py2-none-any.whl (13.1 kB) File type Wheel Python version py2 Upload date Hashes View
Filename, size vokativ-1.2.1.tar.gz (12.5 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page