Skip to main content
Donate to the Python Software Foundation or Purchase a PyCharm License to Benefit the PSF! Donate Now

Declension of Czech names into vocative case.

Project description

vokativ

#### Oslovte své uživatele správně!

Instalace

$ pip install vokativ

Podporované verze Pythonu 2.6, 2.7, 3.x.

Použití

` >>> from vokativ import vokativ >>> vokativ('Petr') u'petře' >>> vokativ(u'Novák') u'nováku' >>> vokativ('Adriana') u'adriano' >>> vokativ(u'Fialová') u'fialová' `

Funkce vokativ() bere jako první argument vlastní jméno v 1. pádu jednotného čísla a vrátí ho vyskloňované v 5. pádu. Návratová hodnota funkce je vždy řetězec s malými písmeny typu unicode. Upozorňujeme, že funkce nemusí fungovat správně pro jména cizího původu.

### Další volitelné argumenty jsou:

#### woman

Použijte True, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako ženské.

Použijte False, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako mužské.

Ve výchozím případě je pohlaví detekováno automaticky.

` >>> vokativ('Michel')  # automaticky skloňuje jako mužské jméno u'micheli' >>> vokativ('Michel', woman=False) u'micheli' >>> vokativ('Michel', woman=True) u'michel' `

#### last_name

Použijte True, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako příjmení.

Použijte False, pokus si přejete zadané jméno skloňovat jako křestní jméno.

Ve výchozím případě je typ jména detekován automaticky.

Hodnota tohoto parametru ovlivňuje pouze skloňování ženských jmen.

` >>> vokativ('Ivanova')  # automaticky skloňuje jako příjmení u'ivanova' >>> vokativ('Ivanova', last_name=True) u'ivanova' >>> vokativ('Ivanova', last_name=False) u'ivanovo' `

Automatická detekce pohlaví

Knihovna vokativ poskytuje taky jednoduchou funkci na detekci pohlaví podle křestního jména či příjmení. Pro četnosti jmen v ČR podle [statistického úřadu](http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx) funkce funguje správně v 99.7% případů.

` >>> from vokativ import sex >>> sex('Michal') 'm' >>> sex('Novák') 'm' >>> sex('Tereza') 'w' >>> sex(u'Nováková') 'w' `

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
vokativ-1.1.0.zip (18.0 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page