Skip to main content

Terminal zalgo.

Project description

# z̟̜ͯ̐ͯͯͯͯ̑ͯͤͯ͊ͯͯa̵̩ͯͯͯ͊ͯ̉ͯl̷ͯ̀ͯͯ҈̪͉̳ͯ̒ͯͯͤͯͯ͒ͯͯ҉͈ͯ̽ͯ̋ͯͯg̣ͯͯo̢̫͉̮͇̭͈͖̺̼͙̣ͯͯͯ́ͯ̒ͯ́ͯͯͯͯͯͯͯͯͯ̒ͯͯͯͯͯ̑ͯ̿̕͝

Command line zalgo.

# Installation

pip install zalgotext

# Usage

$ zalgo hail satan

h̸͕̰͓̺ͭ̔ͭͭͭͭ͐ͭ̎ͭ́ͭͭ̔ͭͮͭ̋ͭͭ͏̴̨̡̱̤̞̥̺̜ͭͭͭͭ̿ͭ̆ͭ̔ͭͭ̏ͭͪͭ̓ͭͭͭͭ͑ͭͭ͑ͭͭͭ͗ͭͭ͆ͭͭ̂ͭͭ͐ͭ̕͠͝͠a̶̶̫̲͎ͭͭͦͭͭͭͭ̉ͭ̆ͭͭͤͭi̞ͭͭ͒ͭ̋ͭ̇ͭ̾ͭ҉̵̣͕̩͚̯̟̱ͭ̾ͭͯͭͭͭͭͭͭͭͨͭͭͭͭ͘l̮ͭͭ͛ͭ͗ͭͭ̓ͭͣͭ̒ͭ͞ ̷̸̡̮̺͖̖̜̜̻̺͎̝̼ͭ̃ͭ̃ͭͭͭ̌ͭͭͭ̽ͭͭͥͭ͛ͭͭͭͭͭͭ̂ͭͭͭͭ̈ͭ́ͭ̓ͭͭ̔ͭ̋ͭͭͭͭͭͭͭͭ̌ͭ̚̕͢͠ͅ҉ͭsͭ҉̡̺͚ͭ͛ͭ̍ͭͭͭͭͭ̕a͎̩̯̪̝͇̳̬͎̙͎̯ͭ̾ͭͭͭ͂ͭͭͭͭͭͭͭͭͩͭ̌ͭͭͭͭ̄ͭ̾ͭt̹ͭͧͭͭͬͭaͭ̔ͭ҈̶͕̙̣͈ͭͭͭͭ̏ͭͭͭͭͭͤͭͮͭ͜͞nͭ҉̵̸͕̣͉̟̥ͭͭ͌ͭͭͭͭ̊ͭͭͭ̄ͭͭͭͭ̆ͭ̇ͭ́ͭ͢͡҉̡̢̢̛̥̺͚͓͔͚̫͚̦̦̺ͭͭ͊ͭͭͭ̀ͭ͌ͭͭͭͭͧͭͭͭ̊ͭͭ̉ͭ͑ͭ͛ͭͭͭͭͭ̓ͭͭ

Zalgo can also copy straight to the clipboard:

$ zalgo cthulu lives –copy

č̻̻t̻̩̻̻͍̻̻̭̻̻̄̄̎h̨̻̻̻̻̻̙̻̻̻̣̻͓̻̻̻̻̻̻͔̻̝̻̅ͣ̀̂̆̾ͫ̀ͅͅu̻̻ͦl̻̻̭̻̀u̻҈̻͚̻̻̻̭̻̳̻̻̦̻̻̄́͠͞͏̨̛̻̻̻̻̻̻̻̻̻̘̻̻̻̲̻̖̻̻͕̻̻̻̻͚̻̻̜̻̻͐̀̊͛ͬͧ́̑̆͂ͩ̇̚͜ ̻̻̆͏̻̱̻̫̻̟̻̻͐͏̷̷̷̡̢̧̡̻̮̻̻̻̟̻̻̻̻̻̻̻̻̗̻̞̻̻̻̺̻̭̻̻̻̻̙̻̤̻̪̻̻̻̻̻̻̻̻̦̻̠̻̻̻͖̻̉̐̀̎ͪ̇̃̀ͧ͗ͥͮ̕͘͘͡l̵̨̻̲̻̻̤̻̻̻̻̻̻̻̮̻̻͍̻͈̻̻̮̻̻̭̻͑͋̌ͮ͆ͧ͜ͅ͏̻̻̻̻͖̻̻͉̻̻̻ͤͪ̾ͫ̑̚i̻̬̻̪̻҉̶̸̡̻̻̻̻̻̻̻̝̻̻̻̻̻̻̱̻̻̞̻̗̻̻̱̻̻̩̻̤̻̻̻̻̮̻́̎ͫ͋ͣ̓̿ͪ̄̿̓͑̚͢v̻̻̻̻̻ͥ̈ͫͨ҈̧̻̻̯̻̫̻̻̻̞̻̻̻͎̻̯̻̻̻̻̻̻͓̻͍̻̻̻̻̠̻̤̻̻ͮ͒ͫ̇͋̆̓ͪ̔̊̚͘ͅe̻͔̻̜̻͈̻͉̻s̴̢̻̻̻̻̻̻̞̻̳̻̻̻̻̱̻͖̻̻̝̻̤̻̻̣̻̻̻̪̻̻̻̥̻̻̈́̊ͬ̆ͩ̓ͪ̃̄̓ͅ͏̧̻͕̻̩̻̻̻̯̻̻̻̺̻͉̻̻̻̦̻̻̤̻̻͓̻̺̻̠̻͕̊̂̔̂̑̐̽

And that’s all it does!

Rich Jones 2015. Based on [@mjgiarlo](https://github.com/mjgiarlo)’s pyzalgo.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for zalgotext, version 0.2.0
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size zalgotext-0.2.0-py2-none-any.whl (6.1 kB) File type Wheel Python version 2.7 Upload date Hashes View
Filename, size zalgotext-0.2.0.tar.gz (4.4 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page