Skip to main content

Terminal zalgo.

Project description

# z̟̜ͯ̐ͯͯͯͯ̑ͯͤͯ͊ͯͯa̵̩ͯͯͯ͊ͯ̉ͯl̷ͯ̀ͯͯ҈̪͉̳ͯ̒ͯͯͤͯͯ͒ͯͯ҉͈ͯ̽ͯ̋ͯͯg̣ͯͯo̢̫͉̮͇̭͈͖̺̼͙̣ͯͯͯ́ͯ̒ͯ́ͯͯͯͯͯͯͯͯͯ̒ͯͯͯͯͯ̑ͯ̿̕͝

Command line zalgo.

# Installation

pip install zalgotext

# Usage

$ zalgo hail satan

h̸͕̰͓̺ͭ̔ͭͭͭͭ͐ͭ̎ͭ́ͭͭ̔ͭͮͭ̋ͭͭ͏̴̨̡̱̤̞̥̺̜ͭͭͭͭ̿ͭ̆ͭ̔ͭͭ̏ͭͪͭ̓ͭͭͭͭ͑ͭͭ͑ͭͭͭ͗ͭͭ͆ͭͭ̂ͭͭ͐ͭ̕͠͝͠a̶̶̫̲͎ͭͭͦͭͭͭͭ̉ͭ̆ͭͭͤͭi̞ͭͭ͒ͭ̋ͭ̇ͭ̾ͭ҉̵̣͕̩͚̯̟̱ͭ̾ͭͯͭͭͭͭͭͭͭͨͭͭͭͭ͘l̮ͭͭ͛ͭ͗ͭͭ̓ͭͣͭ̒ͭ͞ ̷̸̡̮̺͖̖̜̜̻̺͎̝̼ͭ̃ͭ̃ͭͭͭ̌ͭͭͭ̽ͭͭͥͭ͛ͭͭͭͭͭͭ̂ͭͭͭͭ̈ͭ́ͭ̓ͭͭ̔ͭ̋ͭͭͭͭͭͭͭͭ̌ͭ̚̕͢͠ͅ҉ͭsͭ҉̡̺͚ͭ͛ͭ̍ͭͭͭͭͭ̕a͎̩̯̪̝͇̳̬͎̙͎̯ͭ̾ͭͭͭ͂ͭͭͭͭͭͭͭͭͩͭ̌ͭͭͭͭ̄ͭ̾ͭt̹ͭͧͭͭͬͭaͭ̔ͭ҈̶͕̙̣͈ͭͭͭͭ̏ͭͭͭͭͭͤͭͮͭ͜͞nͭ҉̵̸͕̣͉̟̥ͭͭ͌ͭͭͭͭ̊ͭͭͭ̄ͭͭͭͭ̆ͭ̇ͭ́ͭ͢͡҉̡̢̢̛̥̺͚͓͔͚̫͚̦̦̺ͭͭ͊ͭͭͭ̀ͭ͌ͭͭͭͭͧͭͭͭ̊ͭͭ̉ͭ͑ͭ͛ͭͭͭͭͭ̓ͭͭ

Zalgo can also copy straight to the clipboard:

$ zalgo cthulu lives –copy

č̻̻t̻̩̻̻͍̻̻̭̻̻̄̄̎h̨̻̻̻̻̻̙̻̻̻̣̻͓̻̻̻̻̻̻͔̻̝̻̅ͣ̀̂̆̾ͫ̀ͅͅu̻̻ͦl̻̻̭̻̀u̻҈̻͚̻̻̻̭̻̳̻̻̦̻̻̄́͠͞͏̨̛̻̻̻̻̻̻̻̻̻̘̻̻̻̲̻̖̻̻͕̻̻̻̻͚̻̻̜̻̻͐̀̊͛ͬͧ́̑̆͂ͩ̇̚͜ ̻̻̆͏̻̱̻̫̻̟̻̻͐͏̷̷̷̡̢̧̡̻̮̻̻̻̟̻̻̻̻̻̻̻̻̗̻̞̻̻̻̺̻̭̻̻̻̻̙̻̤̻̪̻̻̻̻̻̻̻̻̦̻̠̻̻̻͖̻̉̐̀̎ͪ̇̃̀ͧ͗ͥͮ̕͘͘͡l̵̨̻̲̻̻̤̻̻̻̻̻̻̻̮̻̻͍̻͈̻̻̮̻̻̭̻͑͋̌ͮ͆ͧ͜ͅ͏̻̻̻̻͖̻̻͉̻̻̻ͤͪ̾ͫ̑̚i̻̬̻̪̻҉̶̸̡̻̻̻̻̻̻̻̝̻̻̻̻̻̻̱̻̻̞̻̗̻̻̱̻̻̩̻̤̻̻̻̻̮̻́̎ͫ͋ͣ̓̿ͪ̄̿̓͑̚͢v̻̻̻̻̻ͥ̈ͫͨ҈̧̻̻̯̻̫̻̻̻̞̻̻̻͎̻̯̻̻̻̻̻̻͓̻͍̻̻̻̻̠̻̤̻̻ͮ͒ͫ̇͋̆̓ͪ̔̊̚͘ͅe̻͔̻̜̻͈̻͉̻s̴̢̻̻̻̻̻̻̞̻̳̻̻̻̻̱̻͖̻̻̝̻̤̻̻̣̻̻̻̪̻̻̻̥̻̻̈́̊ͬ̆ͩ̓ͪ̃̄̓ͅ͏̧̻͕̻̩̻̻̻̯̻̻̻̺̻͉̻̻̻̦̻̻̤̻̻͓̻̺̻̠̻͕̊̂̔̂̑̐̽

And that’s all it does!

Rich Jones 2015. Based on [@mjgiarlo](https://github.com/mjgiarlo)’s pyzalgo.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
zalgotext-0.2.0-py2-none-any.whl (6.1 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Wheel 2.7
zalgotext-0.2.0.tar.gz (4.4 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page