Skip to main content
Join the official 2019 Python Developers SurveyStart the survey!

Congo 3 contains many useful tools for faster and more efficient Django application developing.

Project description

Congo 3

Python version Django version PyPI version Licence Downloads

Biblioteka Congo 3 została stworzona przez Integree Bussines Solutions. Paczka zawiera szereg przydatnych rozwiązań, które usprawniają i przyspieszają tworzenie aplikacji webowych w Django 2.x pod Python 3.x.

Instalacja biblioteki Congo 3 w innym projekcie

Pobierz bibliotekÄ™ ze strony https://gitlab.com/integree/internal/congo3/-/archive/master/congo3-master.zip. Po rozpakowaniu ZIP'a wykonaj polecenie:

python setup.py install

Możesz też zainstalować bibliotekę w trybie developerskim, tj. jako symlink:

python setup.py develop

Możesz też użyć repozytorium PYPI:

pip install django-congo3

Aby zainstalować bibliotekę bezpośrednio z repozytorium GIT, wykonaj polecenie:

pip install git+https://gitlab.com/integree/congo3.git

lub, jeśli chcesz zainstalować branch, wykonaj polecenie:

pip install git+https://gitlab.com/integree/congo3.git@branch_name

Instalacja i rozwĂłj projektu Congo 3

Przygotowanie środowiska developerskiego

Aby w ogóle rozpocząć pracę z projektem, musisz przygotować sobie środowisko programistyczne. Upewnij się, że zainstalowałeś i poprawnie skonfigurowałeś wszystkie poniższe programy i/lub narzędzia.

 • Python 3.6 x86
 • Visual C++ Build Tools 2015
 • MySQL 5.7 x64
 • MySQL Connector/C 6.1 x86
 • Git for Windows
 • GTK
 • GetText
 • Ruby & Compass
 • Node & Bower
 • virtualenv
 • virtualenvwrapper-win

Pobranie projektu

Uruchom konsolÄ™ i przejdĹş do katalogu roboczego, np. D:\serwer\www, utwĂłrz katalog dla projektu i sklonuj do niego repozytorium:

cd \serwer\www
mkdir congo3
git clone https://gitlab.com/integree/congo3.git congo3

Przygotowanie środowiska virtualenv

Upewnij się, że zmienna środowiskowa WORKON_HOME wskazuje na katalog domowy virtualenv'a, tj. katalog, w którym leżą wszystkie środowiska wirtualne, np. D:\serwer\envs.

set WORKON_HOME

Stwórz nowe środowisko wirtualne:

c:\Python36\python.exe -m venv "%WORKON_HOME%\congo3"
workon congo3

Upewnij siÄ™, ĹĽe na pewno pracujesz na Pythonie w wersji 3.6.x:

python -V

Wykonaj upgrade pip'a i upewnij siÄ™, ĹĽe masz wersjÄ™ >= 18:

python -m pip install --upgrade pip
pip -V

Przejdź do katalogu projektu, np. D:\serwer\www\congo3 i ustaw jako domyślny dla środowiska:

cd \serwer\www\congo3
setprojectdir .

Zainstaluj requirements'y:

pip install -r env\requirements.txt

Inicjacja bazy danych

Zainicjuj bazÄ™ danych:

mysql -h localhost -u root -p -e "source env\init.sql"

Gdy baza danych jest skonfigurowana, możesz uruchomić migracje:

migrate.bat

TĹ‚umaczenia

Wygneruj i skompiluj tłumaczenia:

makemessages.bat
compilemessages.bat

Pliki statyczne

Przed pierwszym uruchomieniem należy pobrać Bowerem biblioteki JavaScript'owe i skompilować Compassem pliki Sass:

bower.bat
watch.bat

Developerski serwer HTTP

Wygląda na to, że doszedłeś do końca. Sprawdź, czy nic nie popierdaczyłeś...

runserver.bat

Autorzy

Made with love by Integree Bussines Solutions - Warsaw, Poland

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for django-congo3, version 3.2.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size django_congo3-3.2.1-py3-none-any.whl (1.7 MB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View hashes
Filename, size django-congo3-3.2.1.tar.gz (1.5 MB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page