Skip to main content

๐ŸŽ a wrapper around all package managers

Project description

Meta Package Manager

Last release Python versions Type checked with mypy Unittests status Coverage status Documentation status DOI

What is Meta Package Manager?


Features

 • Inventory and list all package managers available on the system.
 • Supports macOS, Linux and Windows.
 • List installed packages.
 • Search for packages.
 • Install a package.
 • Remove a package.
 • List outdated packages.
 • Sync local package infos.
 • Upgrade all outdated packages.
 • Backup list of installed packages to TOML file.
 • Restore/install list of packages from TOML files.
 • Pin-point commands to a subset of package managers (include/exclude selectors).
 • Export results in JSON or user-friendly tables.
 • Shell auto-completion for Bash, Zsh and Fish.
 • Provides a Xbar/SwiftBar plugin for friendly macOS integration.
 • Because mpm try to wrap all other package managers, it became another pathological case of XKCD #927: Standards

Supported package managers and operations

Package manager Min. version Linux macOS Windows installed outdated search install upgrade upgrade_all remove sync cleanup
apm 1.0.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
apt 1.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
apt-mint 1.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
brew 2.7.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
cargo 1.0.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
cask 2.7.0 ๐ŸŽ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
choco 0.10.4 ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
composer 1.4.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
dnf 4.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
emerge 3.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
flatpak 1.2.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
gem 2.5.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
mas 1.6.1 ๐ŸŽ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
npm 4.0.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
opkg 0.2.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
pacman 5.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
paru 1.9.3 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
pip 10.0.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
pipx 1.0.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
snap 2.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
steamcmd None ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“
vscode 1.60.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“
yarn 1.20.0 ๐Ÿง ๐ŸŽ ๐ŸชŸ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
yay 11.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
yum 4.0.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“
zypper 1.14.0 ๐Ÿง โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“ โœ“

Quickstart

Easiest way is to install mpm with pipx:

$ pipx install meta-package-manager

Other alternatives installation methods are available in the documentation.

List managers

List all supported package managers and their status on current system (macOS in this case):

$ mpm --all-managers managers
โ•ญโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฎ
โ”‚ Package manager  โ”‚ ID    โ”‚ Supported   โ”‚ CLI            โ”‚ Executable โ”‚ Version   โ”‚
โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค
โ”‚ Atom's apm     โ”‚ apm   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/apm   โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 2.6.2   โ”‚
โ”‚ APT        โ”‚ apt   โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ“ /usr/bin/apt      โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ˜      โ”‚
โ”‚ Linux Mint's apt  โ”‚ apt-mint โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ“ /usr/bin/apt      โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ˜      โ”‚
โ”‚ Homebrew Formulae โ”‚ brew   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/brew   โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 3.2.16   โ”‚
โ”‚ Rust's cargo    โ”‚ cargo  โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /opt/homebrew/bin/cargo โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 1.59.0   โ”‚
โ”‚ Homebrew Cask   โ”‚ cask   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/brew   โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 3.2.16   โ”‚
โ”‚ Chocolatey     โ”‚ choco  โ”‚ โœ˜ Windows only โ”‚ โœ˜ choco not found     โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ PHP's Composer   โ”‚ composer โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/composer โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 2.1.8   โ”‚
โ”‚ DNF        โ”‚ dnf   โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ dnf not found      โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ Emerge       โ”‚ emerge  โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ emerge not found    โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ Flatpak      โ”‚ flatpak โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ flatpak not found    โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ Ruby Gems     โ”‚ gem   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/bin/gem      โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 3.0.3   โ”‚
โ”‚ Mac AppStore    โ”‚ mas   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/mas   โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 1.8.3   โ”‚
โ”‚ Node's npm     โ”‚ npm   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/npm   โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 7.24.0   โ”‚
โ”‚ OPKG        โ”‚ opkg   โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ opkg not found     โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ Pacman       โ”‚ pacman  โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ pacman not found    โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ Pip        โ”‚ pip   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/python3 โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 21.2.4   โ”‚
โ”‚ Pipx        โ”‚ pipx   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /opt/homebrew/bin/pipx โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 1.0.0   โ”‚
โ”‚ Snap        โ”‚ snap   โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ snap not found     โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ SteamCMD      โ”‚ steamcmd โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /opt/local/bin/steamcmd โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 1648077083 โ”‚
โ”‚ Visual Studio Code โ”‚ vscode  โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ“ /usr/local/bin/code   โ”‚ โœ“     โ”‚ โœ“ 1.61.0   โ”‚
โ”‚ Node's yarn    โ”‚ yarn   โ”‚ โœ“       โ”‚ โœ˜ yarn not found     โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ Yay        โ”‚ yay   โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ yay not found      โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ YUM        โ”‚ yum   โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ yum not found      โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ”‚ Zypper       โ”‚ zypper  โ”‚ โœ˜ Linux only  โ”‚ โœ˜ zypper not found    โ”‚      โ”‚       โ”‚
โ•ฐโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฏ

If your favorite manager is not supported yet, you can help! See the contibution guide.

List installed packages

List all packages installed on current system:

$ mpm installed
โ•ญโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฎ
โ”‚ Package name        โ”‚ ID             โ”‚ Manager โ”‚ Installed version โ”‚
โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค
โ”‚ github           โ”‚ github           โ”‚ apm   โ”‚ 0.36.9       โ”‚
โ”‚ update-package-dependencies โ”‚ update-package-dependencies โ”‚ apm   โ”‚ 0.13.1       โ”‚
โ”‚ rust            โ”‚ rust            โ”‚ brew  โ”‚ 1.55.0       โ”‚
โ”‚ x264            โ”‚ x264            โ”‚ brew  โ”‚ r3060       โ”‚
โ”‚ atom            โ”‚ atom            โ”‚ cask  โ”‚ 1.58.0       โ”‚
โ”‚ visual-studio-code     โ”‚ visual-studio-code     โ”‚ cask  โ”‚ 1.52.0       โ”‚
โ”‚ nokogiri          โ”‚ nokogiri          โ”‚ gem   โ”‚ x86_64-darwin   โ”‚
โ”‚ rake            โ”‚ rake            โ”‚ gem   โ”‚ 13.0.3       โ”‚
โ”‚ iMovie           โ”‚ 408981434          โ”‚ mas   โ”‚ 10.2.5       โ”‚
โ”‚ Telegram          โ”‚ 747648890          โ”‚ mas   โ”‚ 8.1        โ”‚
โ”‚ npm             โ”‚ npm             โ”‚ npm   โ”‚ 7.24.0       โ”‚
โ”‚ raven            โ”‚ raven            โ”‚ npm   โ”‚ 2.6.4       โ”‚
โ”‚ jupyterlab         โ”‚ jupyterlab         โ”‚ pip   โ”‚ 3.1.14       โ”‚
โ”‚ Sphinx           โ”‚ Sphinx           โ”‚ pip   โ”‚ 4.2.0       โ”‚
โ”‚ ms-python.python      โ”‚ ms-python.python      โ”‚ vscode โ”‚ 2021.10.1317843341 โ”‚
โ”‚ ms-toolsai.jupyter     โ”‚ ms-toolsai.jupyter     โ”‚ vscode โ”‚ 2021.9.1001312534 โ”‚
โ•ฐโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฏ
16 packages total (brew: 2, pip: 2, apm: 2, gem: 2, cask: 2, mas: 2, vscode: 2, npm: 2, composer: 0).

List outdated packages

List all packages installed for which an upgrade is available:

$ mpm outdated
โ•ญโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ฌโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฎ
โ”‚ Package name โ”‚ ID     โ”‚ Manager โ”‚ Installed version โ”‚ Latest version โ”‚
โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค
โ”‚ curl     โ”‚ curl    โ”‚ brew  โ”‚ 7.79.1      โ”‚ 7.79.1_1    โ”‚
โ”‚ git     โ”‚ git     โ”‚ brew  โ”‚ 2.33.0      โ”‚ 2.33.0_1    โ”‚
โ”‚ openssl@1.1 โ”‚ openssl@1.1 โ”‚ brew  โ”‚ 1.1.1l      โ”‚ 1.1.1l_1    โ”‚
โ”‚ rake     โ”‚ rake    โ”‚ gem   โ”‚ 13.0.3      โ”‚ 13.0.6     โ”‚
โ”‚ Telegram   โ”‚ 747648890  โ”‚ mas   โ”‚ 8.1        โ”‚ 8.1.3     โ”‚
โ”‚ npm     โ”‚ npm@8.0.0  โ”‚ npm   โ”‚ 7.24.0      โ”‚ 8.0.0     โ”‚
โ”‚ pip     โ”‚ pip     โ”‚ pip   โ”‚ 21.2.4      โ”‚ 21.3      โ”‚
โ”‚ regex    โ”‚ regex    โ”‚ pip   โ”‚ 2021.9.30     โ”‚ 2021.10.8   โ”‚
โ•ฐโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฏ
8 packages total (brew: 3, pip: 2, gem: 1, mas: 1, npm: 1, apm: 0, cask: 0, composer: 0).

Usage

More documentation is available in:

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

meta-package-manager-5.6.2.tar.gz (94.2 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

meta_package_manager-5.6.2-py3-none-any.whl (144.0 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page