Skip to main content

Mynathon - Езикът за майни и маняци.

Project description

Mynathon - Универсалният програмен език за майни и маняци.

Build

Моля

Ключови думи

 • True => трю
 • False => бомбок
 • and => и
 • or => или
 • not => не
 • is => е
 • None => нищо
 • if => ако майна
 • elif => ако пък
 • else => иначе
 • for => начи за
 • in => пробягващо
 • while => начи майна
 • break => скандал
 • continue => дайму още
 • raise => маняк искаш да ме направиш
 • assert => маняк ти иеш ли са
 • try => пробвай майна
 • except => яба гръмна ми
 • finally => кат цяло
 • pass => пас
 • class => клас
 • def => нека
 • return => готоо майна
 • yield => метни му
 • lambda => гърция
 • from => от
 • import => дай ми
 • as => като
 • with => праскай
 • del => мани го тоа бе майна
 • nonlocal => софия
 • global => кичука
 • await => изчакай
 • async => многонишково

Инсталация

$ pip3 install mynathon

Употреба

$ mynathon {име_на_mynathon_скрипт_файла}

Примери

Пример 1

нека факториел(число):
  ако майна число < 0:
    маняк искаш да ме направиш ValueError("Е не може с отрицателно число")
  ако пък число == 0 или число == 1:
    готоо майна 1
  иначе:
    готоо майна факториел(число - 1) * число

print(f"Факториелът на 3 е {факториел(3)}, а на нула е {факториел(0)}")

пробвай майна:
  променлива = факториел(-1)
яба гръмна ми Exception като нещо:
  print(нещо)
кат цяло:
  print("Готов си")

Кодът е еквивалентен на:

def factorial(number):
  if number < 0:
    raise ValueError("Е не може с отрицателно число")
  elif number == 0 or number == 1:
    return 1
  else:
    return factorial(number - 1) * number

print(f"Факториелът на 3 е {factorial(3)}, а на нула е {factorial(0)}")

try:
  var = factorial(-1)
except Exception e:
  print(e)
finally:
  print("Готов си")

Пример 2

от math дай ми sqrt като корен

нека корените_на_квадратно_уравнение(a, b, c):
  ако майна a == 0:
    маняк искаш да ме направиш ValueError("Уравнението не е квадратно!")

  дискриминантата = b*b - 4*a*c
  корен_от_дискриминантата = корен(дискриминантата) ако майна дискриминантата >= 0 иначе корен(-дискриминантата)*1j

  корен1 = (-b - корен_от_дискриминантата) / (2 * a)
  корен2 = (-b + корен_от_дискриминантата) / (2 * a)

  готоо майна корен1, корен2

кор1 = корените_на_квадратно_уравнение(1, -3, 2)
print("x^2 - 3x + 2 = 0 <=> x1 == {0}; x2 == {1}".format(*кор1))

кор2 = корените_на_квадратно_уравнение(1, 2, 5)
print("x^2 + 2x + 5 = 0 <=> x1 == {0}; x2 == {1}".format(*кор2))

Кодът е еквивалентен на:

from math import sqrt as root

def quadratic_roots(a, b, c):
  if a == 0:
    raise ValueError("Уравнението не е квадратно!")

  discriminant = b*b = 4*a*c
  sqrt_discriminant = root(discriminant) if discriminant >= 0 else root(-discriminant)*1j

  root1 = (-b - sqrt_discriminant) / (2 * a)
  root2 = (-b + sqrt_discriminant) / (2 * a)

  return root1, root2

roots1 = quadratic_roots(1, -3, 2)
print("x^2 - 3x + 2 = 0 <=> x1 == {0}; x2 == {1}".format(*roots1))

roots2 = quadratic_roots(1, 2, 5)
print("x^2 + 2x + 5 = 0 <=> x1 == {0}; x2 == {1}".format(*roots2))

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

mynathon-0.1.2.tar.gz (5.1 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

mynathon-0.1.2-py3-none-any.whl (5.4 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page