Skip to main content

Easy use of apis for Tencent AI

Project description


# qqai

提供[腾讯AI](https://ai.qq.com/)简单易用的python接口。

## 安装

```bash
pip install qqai
```

## 目前完成的功能

- [ ] 自然语言处理
- [x] 基础文本分析
- [x] 分词 (`qqai.nlp.text.WordSeg`)
- [x] 词性标注 (`qqai.nlp.text.WordPos`)
- [x] 专有名词识别 (`qqai.nlp.text.WordNer`)
- [x] 同义词识别 (`qqai.nlp.text.WordSyn`)
- [x] 语义解析
- [x] 意图成分识别 (`qqai.nlp.text.WordCom`)
- [x] 情感分析
- [x] 情感分析识别 (`qqai.nlp.text.TextPolar`)
- [x] 智能闲聊
- [x] 基础闲聊 (`qqai.nlp.text.TextChat`)
- [ ] 机器翻译
- [x] 文本翻译
- [x] 文本翻译(AI Lab) (`qqai.nlp.translate.TextTranslateAILab`)
- [x] 文本翻译(翻译君) (`qqai.nlp.translate.TextTranslateFanyi`)
- [x] 图片翻译 (`qqai.nlp.translate.ImageTranslate`)
- [ ] 语音翻译
- [x] 语种识别 (`qqai.nlp.translate.TextDetect`)
- [ ] 智能语音
- [ ] 语音识别
- [x] 语音识别-echo版 (`qqai.aai.audio.AudioRecognitionEcho`)
- [ ] 语音识别-流式版(AI Lab)
- [ ] 语音识别-流式版(WeChat AI)
- [ ] 长语音识别
- [ ] 关键词检索
- [x] 语音合成
- [x] 语音合成(AI Lab) (`qqai.aai.tts.TTSAILab`)
- [x] 语音合成(优图) (`qqai.aai.tts.TTSYouTu`)
- [x] 计算机视觉
- [x] 智能鉴黄 (`qqai.vision.picture.Porn`)
- [x] 暴恐识别 (`qqai.vision.picture.Terrorism`)
- [x] 优图OCR
- [x] 身份证OCR (`qqai.vision.ocr.IDCardOCR`)
- [x] 名片OCR (`qqai.vision.ocr.BCOCR`)
- [x] 行驶证驾驶证OCR (`qqai.vision.ocr.DriverLicenseOCR`)
- [x] 车牌OCR (`qqai.vision.ocr.PlateOCR`)
- [x] 营业执照OCR (`qqai.vision.ocr.BizLicenseOCR`)
- [x] 银行卡OCR (`qqai.vision.ocr.CreditCardOCR`)
- [x] 通用OCR (`qqai.vision.ocr.GeneralOCR`)
- [x] 手写体OCR (`qqai.vision.ocr.HandwritingOCR`)
- [x] 人脸识别
- [x] 人脸检测与分析 (`qqai.vision.face.DetectFace`)
- [x] 多人脸检测 (`qqai.vision.face.DetectMultiFace`)
- [x] 人脸对比 (`qqai.vision.face.FaceCompare`)
- [x] 跨年龄人脸识别 (`qqai.vision.face.DetectCrossAgeFace`)
- [x] 五官定位 (`qqai.vision.face.FaceShape`)
- [x] 人脸识别 (`qqai.vision.face.FaceIdentify`)
- [x] 人脸验证 (`qqai.vision.face.FaceVerify`)
- [x] 个体管理
- [x] 个体创建 (`qqai.vision.face.NewPerson`)
- [x] 删除个体 (`qqai.vision.face.DelPerson`)
- [x] 增加人脸 (`qqai.vision.face.AddFace`)
- [x] 删除人脸 (`qqai.vision.face.DelFace`)
- [x] 设置信息 (`qqai.vision.face.SetInfo`)
- [x] 获取信息 (`qqai.vision.face.GetInfo`)
- [x] 信息查询
- [x] 获取组列表 (`qqai.vision.face.GetGroupIds`)
- [x] 获取个体列表 (`qqai.vision.face.GetPersonIds`)
- [x] 获取人脸列表 (`qqai.vision.face.GetFaceIds`)
- [x] 获取人脸信息 (`qqai.vision.face.GetFaceInfo`)
- [x] 图片识别
- [x] 物体场景识别
- [x] 场景识别 (`qqai.vision.picture.SceneR`)
- [x] 物体识别 (`qqai.vision.picture.ObjectR`)
- [x] 图片标签识别 (`qqai.vision.picture.Tag`)
- [x] 看图说话 (`qqai.vision.picture.ImgToText`)
- [x] 模糊图片检测 (`qqai.vision.picture.Fuzzy`)
- [x] 美食图片识别 (`qqai.vision.picture.Food`)
- [x] 图片特效
- [x] 人脸美妆 (`qqai.vision.ptu.FaceCosmetic`)
- [x] 人脸变妆 (`qqai.vision.ptu.FaceDecoration`)
- [x] 滤镜
- [x] 滤镜(天天P图) (`qqai.vision.ptu.ImgFilterPitu`)
- [x] 滤镜(AI Lab) (`qqai.vision.ptu.ImgFilterAILab`)
- [x] 人脸融合 (`qqai.vision.ptu.FaceMerge`)
- [x] 大头贴 (`qqai.vision.ptu.FaceSticker`)
- [x] 颜龄检测 (`qqai.vision.ptu.FaceAge`)

## 调用方式

可以直接导入包,再使用其中的类;也可以导入子包或类。

调用类的时候定义好AppID和AppKey。

各个类都有一个`run()`方法以执行操作。该方法参数有所不同,请查阅开发平台文档和代码以输入。

以下为示例:

```python
import qqai
qqai.vision.picture.ImgToText('your_app_id', 'your_app_key').run('https://yyb.gtimg.com/aiplat/ai/assets/ai-demo/express-6.jpg')
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一位男士在海边骑自行车的照片'}}

from qqai.vision.picture import ImgToText
it = ImgToText('your_app_id', 'your_app_key')
it.run('https://yyb.gtimg.com/aiplat/ai/assets/ai-demo/express-6.jpg')
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一位男士在海边骑自行车的照片'}}
```


## 用法(原文档)

当前包含以下接口:

- [聊天机器人](#聊天机器人)
- [文本翻译](#文本翻译)
- [图片转文字](#图片转文字)
- [人脸检测](#人脸检测)

### 聊天机器人

```py
from qqai import TextChat

siri = TextChat(your_app_id, your_app_key)

# 单句对话
answer = siri.ask('你是谁')
print(answer)
# >>> 我是你的小助手啊

# 连续聊天
siri.chat()
# < 有啥想跟我说的?
# > 你是谁啊?
# < 我是你的小助手啊
# > 你能干嘛呀
# < 呵呵,我能干的事情多的数不清。
```

### 文本翻译

可用语言见[官方文档](https://ai.qq.com/doc/nlptrans.shtml#5-%E6%94%AF%E6%8C%81%E8%AF%AD%E8%A8%80%E5%AE%9A%E4%B9%89)

```py
from qqai import NLPTrans

robot = NLPTrans(you_app_id, you_app_key)

result = robot.run('愿原力与你同在')
print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'source_text': '愿原力与你同在', 'target_text': 'May the Force be with you'}}

# 默认为中英翻译,若需要其他语种翻译,请按以下格式实例化:
# source为源语言,target为目标语言,
robot = NLPTrans(you_app_id, you_app_key, source='en', target='es')

result = robot.run('May the force be with you.')
print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'source_text': 'May the force be with you.', 'target_text': 'Que la fuerza esté contigo.'}}
```

### 图片转文字

```py
from qqai import ImgToText

robot = ImgToText(your_app_id, your_app_key)

# 识别图片URL
result = robot.run('https://yyb.gtimg.com/aiplat/ai/assets/ai-demo/express-6.jpg')
print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一位男士在海边骑自行车的照片'}}

# 识别打开的本地图片
with open('/my/img.jpeg', 'rb') as image_file:
result = robot.run(image_file)
print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一艘飞船'}}
```

### 人脸检测

```py
from qqai import Detectface

robot = Detectface(your_app_id, your_app_key)

# 调用方法与图片转文字相同
```


Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

qqai-0.2.1.tar.gz (12.6 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

qqai-0.2.1-py2.py3-none-any.whl (15.1 kB view hashes)

Uploaded py2 py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page