Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

Python client for manage SmsApi account.

Project Description
python-client
=============

Klient napisany w języku Python, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS, MMS, VMS oraz zarządzanie kontem w serwisie SMSAPI.pl

EXAMPLES:
```python
from smsapi.client import SmsAPI
from smsapi.responses import ApiError

api = SmsAPI()

# autoryzacyja standardowa
api.set_username('your-username')
api.set_password('your-api-password')

# lub za pomocą tokenu
api.auth_token = 'your-api-token'

try:
api.service('sms').action('send')

api.set_content('Hello [%1%] [%2%]')
api.set_params('name', 'last name')
api.set_to('60xxxxxxx')
api.set_from('Info') #Pole nadawcy lub typ wiadomość 'ECO', '2Way'

result = api.execute()

for r in result:
print(r.id, r.points, r.status)

except ApiError as e:
print('%s - %s' % (e.code, e.message))
```

więcej przykładów znajduje się w katalogu 'examples'


Przykład zmiany adresu serwera na zapasowy:

```python
api = SmsAPI()
api.set_hostname('https://api2.smsapi.pl/') #Zapasowy serwer
```

Ustawienie rodzaju wiadomości na "fast" (wysyłane z priorytetem):

```python
api.set_fast(True)
```

## LICENSE
[Apache 2.0 License](https://github.com/smsapi/smsapi-python-client/blob/master/LICENSE)


## INFO ABOUT DEPRECATED MODULES
Module for phonebook endpoints is deprecated, please use https://github.com/smsapi/smsapi-contacts-python-client
Release History

Release History

This version
History Node

1.1.4

History Node

1.1.3

History Node

1.1.2

History Node

1.1.1

History Node

1.1.0

History Node

1.0.1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
smsapi_client-1.1.4-py2.py3-none-any.whl (18.0 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 py2.py3 Wheel May 26, 2017
smsapi-client-1.1.4.tar.gz (12.4 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source May 26, 2017

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting