Skip to main content

Transformer base text detection

Project description

VietOCR

Các bạn vui lòng cập nhật lên version vietocr>=0.3.8 để không xảy ra lỗi.

Trong project này, mình cài đặt mô hình Transformer OCR nhận dạng chữ viết tay, chữ đánh máy cho Tiếng Việt. Kiến trúc mô hình là sự kết hợp tuyệt vời giữ mô hình CNN và Transformer (là mô hình nền tảng của BERT khá nổi tiếng). Mô hình TransformerOCR có rất nhiều ưu điểm so với kiến trúc của mô hình CRNN đã được mình cài đặt. Các bạn có thể đọc tại đây về kiến trúc và cách huấn luyện mô hình với các tập dữ liệu khác nhau.

Mô hình VietOCR có tính tổng quát cực tốt, thậm chí có độ chính xác khá cao trên một bộ dataset mới mặc dù mô hình chưa được huấn luyện bao giờ.

Cài Đặt

Để cài đặt các bạn gõ lệnh sau

pip install vietocr

Quick Start

Các bạn tham khảo notebook này để biết cách sử dụng nhé.

Model Zoo

Thư viện này cài đặt cả 2 kiểu seq model đó là attention seq2seq và transfomer. Seq2seq có tốc độ dự đoán rất nhanh và được dùng trong industry khá nhiều, tuy nhiên transformer lại chính xác hơn nhưng lúc dự đoán lại khá chậm. Do đó mình cung cấp cả 2 loại cho các bạn lựa chọn.

Mô hình này được huấn luyện trên tập dữ liệu gồm 10m ảnh, bao gồm nhiều loại ảnh khác nhau như ảnh tự phát sinh, chữ viết tay, các văn bản scan thực tế. Pretrain model được cung cấp sẵn.

Kết quả thử nghiệm trên tập 10m

Backbone Config Precision full sequence time
VGG19-bn - Transformer vgg_transformer 0.8800 86ms @ 1080ti
VGG19-bn - Seq2Seq vgg_seq2seq 0.8701 12ms @ 1080ti

Thời gian dự đoán của mô hình vgg-transformer quá lâu so với mô hình seq2seq, trong khi đó không có sự khác biệt rõ ràng giữ độ chính xác của 2 loại kiến trúc này.

Dataset

Mình chỉ cung cấp tập dữ liệu mẫu khoảng 1m ảnh tự phát sinh. Các bạn có thể tải về tại đây.

License

Mình phát hành thư viện này dưới các điều khoản của Apache 2.0 license.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kì vấn đề gì, vui lòng tạo issue hoặc liên hệ mình tại pbcquoc@gmail.com

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

vietocr-0.3.11.tar.gz (28.8 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

vietocr-0.3.11-py3-none-any.whl (34.2 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page