Skip to main content

Yunus Emre Ak ~ YEmreAk (@yedhrab)'ın google drive direkt link oluşturmagitbook entegrasyonu, google arama motoru sonuçlarını filtreleme ile ilgili çalışmaları

Project description


description: "\U0001F935 Kişisel python paketlerim"

📦 YPackage

👀 Detaylı İnceleme

{% hint style="info" %} ✨ Yenilikler için 👀 What's New alanına bakın. {% endhint %}

👨‍💼 CLI Uygulamaları

⭐ Uygulama 👨‍💻 Komut 📝 Açıklama
👨‍🎨 Tema Oluşturucu ythemecreator 🎨 VS Code temalarının renk değerlerini değiştirerek yeni temalar üretir
👨‍💼 Dosya veya Dizin Adlandırıcı yfilerenamer 🗃️ Editörlerdeki yeniden adlandırma işlemleri gibi, dosya sistemindeki dosya veya dizinleri topluca yeniden adlandırmayı sağlar
🔗 Google Drive Link Dönüştürücü ygoogledrive 💱 Google Drive'ın verdiği ön izleme bağlantılarını indilirebilir bağlantıya dönüştürür
🔍 Google Arama Motoru ygooglesearch 📋 Google arama motoru üzerinde, verilen sorgunun sonuçlarını dosyaya raporlar
💫 GitBook Entegrasyonu ygitbookintegration 🤝 GitHub projerini GitBook üzerinden sunmak için gerekli dönüşümleri yapar

👨‍💻 Geliştirici Notları

  • 🧱 Temel kullanım import ypackage şeklindedir
  • 🖤 CLI işlemleri ypackage.cli içerisinde bulunur
  • 💎 Çekirdek modüller ypackage.core içerisinde bulunur
  • ⭐ Objeler ypackage.model içerisinde bulunur
🍱 Modül 📝 Açıklama
common 🧱 Temel kütüphane
filesystem 📂 Dosya işlemleri
gitbook 📖 GitBook entegrasyonu
github 🐙 GitHub işlemleri
markdown 📑 Markdown yönetimi
input 🔴 Girdi kaydedici

🙄 gdrive ve gsearch sadece CLI olarak tanımlanmıştır

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The Apache 2.0 License ©️ Yunus Emre Ak

YEmreAk

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

ypackage-3.0.4.tar.gz (38.4 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

ypackage-3.0.4-py3-none-any.whl (46.6 kB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page