Skip to main content

System informatyczny do zarządzania bibliografią publikacji pracowników naukowych

Project description


.. role:: bash(code)
:language: bash

.. image:: https://github.com/iplweb/bpp/raw/dev/src/bpp/static/bpp/images/logo_bpp.png
:width: 480 px
:align: center
:alt: Logo projektu

.. image:: https://circleci.com/gh/iplweb/bpp.svg?style=shield
:target: https://circleci.com/gh/iplweb/bpp

.. image:: https://readthedocs.org/projects/bpp/badge/?version=latest
:target: http://bpp.readthedocs.io/pl/latest/?badge=latest
:alt: Dokumentacja

.. image:: https://coveralls.io/repos/github/iplweb/bpp/badge.svg
:target: https://coveralls.io/github/iplweb/bpp
:alt: Coverage


O projekcie
-----------

Bibliografia Publikacji Pracowników to system informatyczny do zarządzania
bibliografią publikacji pracowników naukowych. Oprogramowanie przeznaczone
jest dla bibliotek naukowych i uniwersyteckich w Polsce.

Oprogramowanie dystrybuowane jest na zasadach otwartoźródłowej `licencja MIT`_.

Dokumentacja dostępna jest na stronie https://bpp.readthedocs.io/ .

Wersja demo serwisu
-------------------

Live-demo serwisu dostępne jest pod adresem http://bppdemo.iplweb.pl . W razie
pytań lub problemów z dostępem do serwisu demonstracyjnego prosimy o kontakt
pod adresem e-mail michal.dtz@gmail.com.

Obsługa komercyjna
------------------

Jeżeli jesteś bibliotekarzem i szukasz sposobu na szybkie wdrożenie systemu BPP
w swojej instytucji, zapraszam na stronę firmy IPLWeb_ . Znajdziesz tam m.in. k
ontener maszyny wirtualnej zawierającej pre-instalowany system BPP, gotowy do
pracy, jak równiez bogatą ofertę wsparcia komercyjnego. Szczegóły na stronie
projektu http://bpp.iplweb.pl/

.. _IPLWeb: http://bpp.iplweb.pl/
.. _licencja MIT: https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_MIT==============
Historia zmian
==============

dev
---

*

1.0.25
-------------

* mniejsza wielkość tytułu na wydruku z opcji "Wyszukiwanie" (#632)

* tytuł naukowy autora nie wchodzi do elementu opisu bibliograficznego rekordu
(#633)

* możliwość określania drzewiastej struktury dla charakterów formalnych - określanie
charakterów nadrzędnych, wraz z możliwością wyszukiwania z uwwzględnieniem
tej struktury (#630)

* możliwość określenia dla rankingu autorów, aby wybierane były jedynie prace
afiliowane na jednostkę uczelni (= czyli taką, która ma zaznaczone "skupia
pracowników" w module Redagowanie - Struktura) (#584)

1.0.23
------

* możliwość skonfigurowania, czy na wydrukach z "Wyszukiwania" ma pojawiać się logo
i nazwa uczelni oraz parametry zapytania (#603)

* poprawki wydruków - mniejsza czcionka i marginesy (#619)

* ukryj liczbę cytowań dla użytkowników niezalogowanych w wyszukiwaniu; dodaj raporty
z opcjonalnie widoczną liczbą cytowań (#626)

* pozwalaj na określanie szerokości logo na wydrukach przez edycję obiektu "Uczelnia"

* automatycznie dodawaj ciąg znaków "W: " dla opisu bibliograficznego wydawnictwa
zwartego (#618)

* wyszukiwanie po liczbie autorów, możliwość wyszukiwania rekordów bez uzupełnionych
autorów (#598)

* możliwość sortowania przy użyciu pól liczba autorów, liczba cytowań, data ostatniej
zmiany, data utworzenia rekordu i innych (#589)

* kropka na końcu opisu bibliograficznego, prócz rekordów z DOI (#604)

* definiowana ilość rekordów przy której pojawia się opcja "drukuj" i "pokaż wszystkie"
dla użytkowników zalogowanych i anonimowych, poprzez edycję obiektu Uczelnia (#610)

* możliwość podglądania do 100 rekordów wydawnictw zwartych i ciągłych powiązanych
do konferencji

* możliwość jednoczasowej edycji do 100 rekordów powiązań autora i jednostki w module
redagowanie, przy edycji obiektu Jednostka

1.0.21
------

* możliwość ustalenia domyślnej wartości pola "Afiliuje" dla rekordów wiążących
rekord pracy z rekordem autora

* możliwość wyszukiwania po liczbie cytowań; wyświetlanie liczby cytowań w tabelkach
wyszukiwania

* możliwość pokazywania liczby cytowań w rankingu autorów z opcjonalnym ukrywaniem
tego parametru za pomocą modułu redagowania (opcje obiektu Uczelnia)

* możliwość pokazywania liczby cytowań na podstronie autora z opcjonalnym ukrywaniem
tego parametru za pomocą modułu redagowania (opcje obiektu Uczelnia)

* poprawiono błąd powodujący niewłaściwe generowanie eksportów PBN dla rekordów książek
w których skład wchodziło powyżej 1 rozdziału (#623)

* poprawne wyświetlanie raportów jednostek i wydziałów, zgodne z ustawieniami
obiektu "Uczelnia"

* poprawne eksportowanie do PBN konferencji indeksowanych w WOS/Scopus (#621)

* poprawione generowanie plików XLS w niektórych środowiskach (#601)

* możliwość określania rodzaju konferencji w module redagowanie: lokalna, krajowa,
międzynarodowa oraz wyszukiwania po typach konferencji (#620)

1.0.20
------

* możliwość wyszukiwania nazwiska autora dla pozycji 1-3, 1-5 oraz dla ostatniej
pozycji - dla użytkowników zalogowanych

1.0.19
------

* możliwość globalnej konfiguracji sposobu wprowadzania powiązań autorów z rekordami

1.0.18
-------

* obsługa API WOS-AMR od Clarivate Analytics

* lepsze wyświetlanie rekordu patentu w widoku rekordu

* poprawka formularza edycji autorów powiązanych z rekordem w module redagowania -
obecnie edycja odbywa się za pomocą formularzy poziomych, co zwiększyło czytelnosć

* możliwość oznaczania i wyszukiwania rekordów indeksowanych w zewnętrznych bazach danych
(np. WoS, Scopus) dla wydawnictw ciągłych

* nazwa konferencji zawiera etykietę "WoS" lub "Scopus" w przypadku, gdy konferencja
jest indeksowana,

* eksport PBN działa poprawnie w przypadku podania tej samej daty w polu "od" i "do"

* ukrywanie pól w "wyszukiwaniu" oraz brak dostępu do raportów zgodnie z ustawieniami
systemu dokonanymi w module "Redagowanie"

1.0.17
------

* import i wyszukiwanie dyscyplin naukowych

1.0.16 (2018-03-20)
-------------------

* błąd wyświetlania strony w przeglądarce Edge został naprawiony,

* data ostatniej modyfikacji dla PBN wyświetla się dla zalogowanych użytkowników

1.0.15 (2018-03-07)
-------------------

* dodatkowe pole dla typu odpowiedzialności, umożliwiające mapowanie charakterów
formalnych autorów na charaktery formalne dla PBN

* nowe pola dla patentów: wydział, rodzaj prawa patentowego, data zgłoszenia,
numer zgłoszenia, data decyzji, numer prawa wyłącznego, wdrożenie.

* impact factor dla Komisji Centralnej ma 3 pola po przecinku (poprzednio 2)

* zmiana sposobu nawigacji na menu na górze ekranu,

* wyszukiwanie zyskuje nową szatę graficzną i animacje.

1.0.4 (2018-02-13)
------------------

* poprawienie błędu wyszukiwania autorów w przypadku, gdy w wyszukiwanym
ciągu znajdzie się spacja,

* zezwalaj na dowolną wartość zapisanego imienia i nazwiska w module
redagowania,

* umożliwiaj wyszukiwanie po pierwszym nazwisku i imieniu (pierwszy autor,
redaktor, etc)

1.0.1 (2018-01-01)
------------------

* wyświetlanie danych OpenAccess na widoku pracy,

* wyświetlanie DOI w opisach bibliograficznych, raportach oraz widoku pracy,

* poprawiony błąd budowania zapytania SQL na potrzeby wyszukiwania pełnotekstowego

0.11.112 (2017-12-09)
---------------------

* wyszukiwanie konferencji w globalnej nawigacji modułu redagowania

0.11.111 (2017-11-16)
---------------------

* poprawiony błąd związany z wyborem pola "tylko prace z afiliowanych jednostek"
występujący w formularzu raportu autorów

* optymalizacja wyświetlania podstrony jednostki w przypadku, gdy zawiera
ona więcej, niż 100 autorów.

0.11.109 (2017-11-14)
---------------------

* możliwość przejścia do panelu redagowania z każdej strony serwisu, gdzie
tylko ma to sens (jednostki, autorzy, artykuły, wydziały),

* kosmetyczne poprawki wyświetla raportów,

* poprawiony błędny warunek dla funkcji raportu autorów "uwzględniaj tylko
prace afiliowanych jednostek uczelni",


0.11.107 (2017-11-12)
---------------------

* opcja "Stwórz autora" tworzy domyślnie autora niewidocznego na stronach
jednostek, kapitalizując nazwiska,

* poprawiono błąd powodujący niepoprawne działanie funkcji usuwania
pojedynczych rekordów z wyników wyszukiwania.

0.11.106 (2017-11-10)
---------------------

* możliwość łatwego przechodzenia z formularza edycji w module redagowania do
stron WWW dostepnych dla użytkownika końcowego

* [kod] generowanie opisu bibliograficznego autorów za pomocą systemu
templatek Django; usunięcie kodu generowania opisu bibliograficznego
autorów za pomocą własnych tagów,

* pole "Pokazuj na stronach jednostek" dla Autorów staje się polem "Pokazuj"
i określa widoczność autora na stronie jednostki oraz w "Rankingu autorów"


0.11.104 (2017-11-08)
---------------------

* usunięto błąd uniemożliwiający edycję już zapisanego autora w rekordach
wydawnictwa ciągłego i zwartego

0.11.103 (2017-11-06)
---------------------

* od tej wersji, dla wydawnictw zwartych, gdzie określone jest wydawnictwo nadrzędne,
nie ma już potrzeby uzupełniania pola "Informacje", gdyż system w opisie
bibliograficznym użyje tytułu wydawnictwa nadrzędnego,

* miniblog - możliwość umieszczenia aktualności na pierwszej stronie serwisu.

* obsługa przycisku "Uzupełnij rok" dla wydawnictwa zwartego (uzupełnia dane
na podstawie pola "Szczegóły" bądź z "Wydawnictwo nadrzędne") oraz dla
wydawnictwa ciągłego (uzupełnia dane na podstawie pola "Informacje").

0.11.101 (2017-11-03)
---------------------

* opcjonalne uwzględnianie prac spoza jednostek uczelni w raportach autorów,

* naprawiono działanie konektora OAI-PMH,

* "prawdziwa" funkcja "pozostałe prace" dla raportów,

* poprawione wyświetlanie rekordów (poprawna obsługa tagów "sup" i "sub"
w opisach bibliograficznych).


0.11.90 (2017-09-23)
--------------------

* opcjonalne rozbicie na jednostki i wydziały w rankingu autorów

* możliwość ukrycia pola "Praca recenzowana"

* poprawki wyświetlania podstron autora i jednostki

0.11.77 (2017-09-19)
--------------------

* poprawiono liczenie punktacji sumarycznej w rankingu autorów

* poprawiono wyszukiwanie dla podanych jednocześnie par autor + jednostka

* poprawki wydajności wyszukiwania

0.11.55 (2017-08-30)
--------------------

* domyślne sortowanie rankingu autorów

* obsługa PostgreSQL 9.6

0.11.53 (2017-08-29)
--------------------

* poprawiony błąd eksportowania plików XLS i DOCX utrudniający ich otwieranie

* poprawiony błąd wyszukiwania dla pola "Źródło"

* opcjonalne ukrywanie elementów menu serwisu dla użytkowników zalogowanych
i niezalogowanych


0.11.50 (2017-08-23)
--------------------

* poprawiony błąd uniemożliwiający sortowanie w rankingu autorów

* tabela rankingu autorów stylizowana podobnie jak inne tabele w systemie

* możliwość eksportowania rankingu autorów oraz raportów autorów, jednostek i
wydziałów w różnych formatach wyjściowych (m.in. MS Excel, MS Word, CSV)


0.11.43 (2017-08-15)
--------------------

* możliwość zmiany wyglądu kolorystycznego systemu

* nowy framework raportów oparty o zapytania w języku DSL, obsługiwany
w pełni przez użytkownika końcowego

* konfigurowalny czas długości trwania sesji - możliwość wybrania, jak długo
system czeka na reakcję użytkownika przed automatycznym jego wylogowaniem

* autorzy przy wyszukiwaniu przez globalną nawigację oraz w module "Redagowanie"
wyświetlani są zgodnie z ilością publikacji w bazie

* możliwość automatycznego utworzenia autora i serii wydawniczej
podczas wpisywania rekordu - bez konieczności przechodzenia do innej częsci
modułu redagowania

* opcja resetu hasła w przypadku jego zapomnienia

* konfigurowalny czas do przymusowej zmiany hasła, konfigurowalny moduł
zapamiętujący ostatnio wpisane hasła oraz konfigurowalna ilość
ostatnio zapamiętanych haseł

0.11.19 (2017-07-15)
--------------------

* do rekordu powiązania autora z wydawnictwem (zwartym, ciągłym lub patentem)
dochodzi pole "afiliowany", domyślnie mające wartość 'PRAWDA'. Należy je
odznaczyć w sytuacji, gdyby autor danej publikacji zgłosił powiązanie
do jednostki będącej w strukturach uczelni w której jest zatrudniony jednakże
jednoczasowo do tej publikacji zgłosił inną jednost

* do rekordu wydawnictwa zwartego, ciągłego, patentu, pracy doktorskiej i
pracy habilitacyjnej dochodzą pola "strony", "tom" i "numer zeszytu":
- w sytuacji, gdy są wypełnione, to ich wartości są używane do eksportu PBN,
- w sytuacji, gdy są niewypełnione, system spróbuje wyekstrahować te dane z
pól "szczegóły" i "informacje" analizując ciągi znaków, poszukując ciągów
takich jak "vol.", "t.", "r.", "bd." dla tomu, "nr", "z.", "h." dla numeru
zeszytu, "ss." lub "s." dla stron, "b. pag." dla braku paginacji,
- podczas edycji rekordu w module "redagowanie" pola te zostaną uzupełnione
przez system na podstawie pól "szczegóły" i "informacje" gdy użytkownik
kliknie odpowiedni przycisk; w takiej sytuacji pola te, jeżeli zawierają
jakieś informacje, zostaną nadpisane.

* konferencje - w module redagowania można dopisywać dane o konferencjach, które
następnie mogą być przypisane do wydawnictwa ciągłego lub wydawnictwa
zwartego

* struktura - w module redagowania za pomocą rekordu uczelni można ukryć
wyświetlanie punktacji wewnętrznej oraz Index Copernicus

* autor - nowe pole "Open Researcher and Contributor ID"

* wygodna edycja kolejności wydziałów w module Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia

* poprawiono błąd związany z obsługą pola dla rekordu Autor "Pokazuj na stronie
jednostki". Autorzy którzy mają to pole odznaczone, nie będą prezentowani
na stronach jednostek.

* dla typów KBN można określać odpowiadający im charakter PBN. Pole to zostanie
użyte jako fallback w sytuacji, gdy rekord charakteru formalnego do którego
przypisana jest dana praca nie ma określonego odpowiadającego mu charakteru
PBN

* podgląd na znajdujące się w bazie charaktery PBN i przypisane im charaktery
formalne i typy KBN w module "Redagowanie"

* w bloku "Adnotacje" w module "Redagowanie" wyświetla się ID oraz PBN ID

* pola "Seria wydawnicza" oraz "ISSN" dla wydawnictwa zwartego

* możliwość określania nagród oraz statusu wybitności pracy dla rekordów
wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych

* możliwość filtrowania po statusach openaccess w module "Wyszukiwanie" dla
użytkowników niezalogowanych

0.11.0 (2017-07-05)
-------------------

* obsługa Python 3 + Django 1.10

0.10.96 (2017-04-02)
--------------------

* pierwsza publicznie dostępna wersja

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for bpp-iplweb, version 1.0.25
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size bpp_iplweb-1.0.25-py3-none-any.whl (15.0 MB) File type Wheel Python version 3.6 Upload date Hashes View hashes
Filename, size bpp-iplweb-1.0.25.tar.gz (15.2 MB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page