Skip to main content

Antipsychotica zijn gif

Project description

KONING
######

De Koning is op de hoogte (zie http://koning.rtfd.io) dat de medicijnen tegoedient met behulp van de nog in te voeren wetten gif zijn en dus moet hij ook weten dat met het in werking laten treden van deze wetten zich hij zich schuldig maakt aan het opdracht geven voor gif toedieningen.
De Koning laat nu al gif toedienen met behulp van wetten, dus wat hij nu al schuldig is aan opdracht geven tot gif toedieningen, is het verschil met nu dat de Koning netjes is geinformeerd dat de medicatie gebruikt in zijn wetten gif zijn.
Natuurlijk dient er voor het volksbelang direct opgetreden te worden (zie http://president.rtfd.io) , mischien voor de opvolger van deze minister president die schuldig is aan straffeloosheids zekeringen (zie http://kamer.rtfd.io).

BRIEF
=====

| Bart Thate
| Raadhuisplein 53
| 1701 EH Heerhugowaard

| Z.M. Koning Willem-Alexander
| Paleis Noordeinde
| Postbus 30412
| 2500 GK Den Haag

Heerhugowaard, 20-09-2018

Betreft: bewijs dat antipsychotica gif zijn

.. raw:: html

<br>

Geachte Majesteit,

er is bewijs dat medicijnen (antipsychotica) gebruikt in de GGZ gif zijn:

1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

De Eerste Kamer heeft wetten aangenomen (de Wet Zorg en Dwang, Wet verplichte Geestelijke Gezondheid Zorg, Wet Forensische Zorg) die een wettelijk voorschrift voor het toedienen van medicatie voorzien, het betreft echter niet medicatie maar gif.

Ik hoop dat u de wetenschap dat het hier gif betreft zult gebruiken om deze wetten niet in werking te laten treden.

Hoogachtend,

.. raw:: html

<br><br>

Bart Thate

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
koning-34.tar.gz (4.6 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page