Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

KONING - Behandelen met antispsychotica is langdurige mishandeling met dood tot gevolg.

Project Description

Titel XX. Mishandeling

Artikel 300

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid. 5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Artikel 304

De in de artikelen 300-303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd:

1°. ten aanzien van de schuldige die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn vader tot wie hij in familierechtelijke betrekking staat, zijn echtgenoot, zijn levensgezel of zijn kind;

2°. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;

3°. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

Release History

Release History

This version
History Node

29

History Node

28

History Node

27

History Node

26

History Node

25

History Node

24

History Node

23

History Node

22

History Node

21

History Node

20

History Node

19

History Node

18

History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
koning-29.tar.gz (79.1 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Jul 10, 2015

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting