Skip to main content

EM_T04_OTP-CR-117_19 prosecute king netherlands for genocide http://genocide.rtfd.io

Project description

De Koning is op de hoogte (zie http://koning.rtfd.io) dat de medicijnen toegedient met behulp van de nog in te voeren wetten gif zijn en dus moet hij ook weten dat met het in werking laten treden van deze wetten hij zich schuldig maakt aan het opdracht geven tot het toedienen van gif. Natuurlijk dient er voor het volksbelang direct opgetreden te worden (zie http://president.rtfd.io) , mischien voor de opvolger van deze minister president die schuldig is aan straffeloosheids zekeringen (zie http://kamer.rtfd.io).

BRIEF

Bart Thate
Raadhuisplein 53
1701 EH Heerhugowaard
Z.M. Koning Willem-Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Heerhugowaard, 20-09-2018

Betreft: bewijs dat antipsychotica gif zijn

Geachte Majesteit,

er is bewijs dat medicijnen (antipsychotica) gebruikt in de GGZ gif zijn:

  1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
  2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
  3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
  4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

De Eerste Kamer heeft wetten aangenomen (de Wet Zorg en Dwang, Wet verplichte Geestelijke Gezondheid Zorg, Wet Forensische Zorg) die een wettelijk voorschrift voor het toedienen van medicatie voorzien, het betreft echter niet medicatie maar gif.

Ik hoop dat u de wetenschap dat het hier gif betreft zult gebruiken om deze wetten niet in werking te laten treden.

Hoogachtend,

Bart Thate

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

koning-49.tar.gz (4.8 MB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

koning-49-py3-none-any.whl (4.8 MB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page