Skip to main content

command line tool for spoj.com

Project description

Монгол spoj
===========

www.spoj.com/ABRAMOV/ (Sphere online judge) -д зориулсан CL хэрэгсэл. Мөн
[Мөнхбаатар](http://itblog.gmb.mn) анддаа бариж буй цагаан сарын бэлэг :)

Боломжууд:
- системд нэвтрэх
- шинээр бүртгүүлэх
- хэрэглэгчийн мэдээлэл
- бодлого илгээх
- бодлогууд
- бодлогын дэлгэрэнгүй
- шилдэг бодолтууд
- миний бодолтууд


Хэрхэн суулгах
--------------

`pip` ашиглан хялбархан суулгаж болно. Хэрвээ таны үйлдлийн систем дээр `pip` суугаагүй
бол дараах коммандаар суулгаарай.

>sudo apt-get install pip
>sudo pip install spoj


Системд нэвтрэх
---------------

`login` коммандаар системд нэвтрэн орно. Үүний тулд http://spoj.com дээр
бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.
Жишээ:

>spoj login <username>
>password: <password>


Шинээр бүртгүүлэх!!!!
-----------------

`register` коммандаар шинэ хэрэглэгч бүртгүүлнэ.


Хэрэглэгчийн мэдээлэл
---------------------

`status <user_name>` коммандаар тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг харна. Хэдэн
бодлого бүрэн бодсон болон хэдэн бодлого дутуу бодсон талаар мэдээлнэ. Хэрвээ
`<user_name>` тодорхойлогдоогүй байвал системд нэвтэрсэн хэрэглэгчийн
мэдээллийг харуулна.


Бодлого илгээх
--------------

`tackle` коммандаар бодлогоо илгээнэ, үүний тулд кодын файлын нэрээ
аргументэд нь өгнө. Кодын файлын нэр бодлогын дугаарыг, өргөтгөл нь
тухайн бодлогыг ямар хэл дээр шийдсэнийг илэрхийлнэ.
Жишээ нь:

>spoj tackle problem_id.c


Бодлогууд
---------

`list' коммандаар нийт бодологуудын жагсаалтыг харах боломжтой. Мөн баганы
дугаараар хүснэгтийн эрэмбэлэх боломжтой.
Жишээ нь:

>spoj list --page=2 --sort=1


Бодлогын дэлгэрэнгүй
--------------------
`desc` коммандаар бодлогын дэлгэрэнгүйг харна. Үүнд бодлогын өгүүлбэр болон,
жишээ оролт, гаралтын утгууд агуулагдана. Мөн зөвхөн жишээ оролт эсвэл
гаралтын утгыг авах боломжтой.

>spoj desc problem_id # дэлгэрэнгүй мэдээлэл
>spoj desc --input problem_id # зөвхөн жишээ оролтын утга

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for spoj, version 0.0.20
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size spoj-0.0.20.tar.gz (8.1 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page