Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

command line tool for spoj.com

Project Description

Монгол spoj
===========

www.spoj.com/ABRAMOV/ (Sphere online judge) -д зориулсан CL хэрэгсэл. Мөн
[Мөнхбаатар](http://itblog.gmb.mn) анддаа бариж буй цагаан сарын бэлэг :)

Боломжууд:
- системд нэвтрэх
- шинээр бүртгүүлэх
- хэрэглэгчийн мэдээлэл
- бодлого илгээх
- бодлогууд
- бодлогын дэлгэрэнгүй
- шилдэг бодолтууд
- миний бодолтууд


Хэрхэн суулгах
--------------

`pip` ашиглан хялбархан суулгаж болно. Хэрвээ таны үйлдлийн систем дээр `pip` суугаагүй
бол дараах коммандаар суулгаарай.

>sudo apt-get install pip
>sudo pip install spoj


Системд нэвтрэх
---------------

`login` коммандаар системд нэвтрэн орно. Үүний тулд http://spoj.com дээр
бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.
Жишээ:

>spoj login <username>
>password: <password>


Шинээр бүртгүүлэх!!!!
-----------------

`register` коммандаар шинэ хэрэглэгч бүртгүүлнэ.


Хэрэглэгчийн мэдээлэл
---------------------

`status <user_name>` коммандаар тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг харна. Хэдэн
бодлого бүрэн бодсон болон хэдэн бодлого дутуу бодсон талаар мэдээлнэ. Хэрвээ
`<user_name>` тодорхойлогдоогүй байвал системд нэвтэрсэн хэрэглэгчийн
мэдээллийг харуулна.


Бодлого илгээх
--------------

`tackle` коммандаар бодлогоо илгээнэ, үүний тулд кодын файлын нэрээ
аргументэд нь өгнө. Кодын файлын нэр бодлогын дугаарыг, өргөтгөл нь
тухайн бодлогыг ямар хэл дээр шийдсэнийг илэрхийлнэ.
Жишээ нь:

>spoj tackle problem_id.c


Бодлогууд
---------

`list' коммандаар нийт бодологуудын жагсаалтыг харах боломжтой. Мөн баганы
дугаараар хүснэгтийн эрэмбэлэх боломжтой.
Жишээ нь:

>spoj list --page=2 --sort=1


Бодлогын дэлгэрэнгүй
--------------------
`desc` коммандаар бодлогын дэлгэрэнгүйг харна. Үүнд бодлогын өгүүлбэр болон,
жишээ оролт, гаралтын утгууд агуулагдана. Мөн зөвхөн жишээ оролт эсвэл
гаралтын утгыг авах боломжтой.

>spoj desc problem_id # дэлгэрэнгүй мэдээлэл
>spoj desc --input problem_id # зөвхөн жишээ оролтын утга

Release History

This version
History Node

0.0.20

History Node

0.0.19

History Node

0.0.18

History Node

0.0.17

History Node

0.0.16

History Node

0.0.15

History Node

0.0.14

History Node

0.0.13

History Node

0.0.12

History Node

0.0.11

History Node

0.0.10

History Node

0.0.9

History Node

0.0.8

History Node

0.0.7

History Node

0.0.6

History Node

0.0.5

History Node

0.0.4

History Node

0.0.3

History Node

0.0.2

History Node

0.0.1

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, Size & Hash SHA256 Hash Help File Type Python Version Upload Date
spoj-0.0.20.tar.gz
(8.1 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Source None Feb 14, 2013

Supported By

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Google Google Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting