Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

KAMER - mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijk stoffen

Project Description

binnenkort stemt de Tweede Kamer over de Wet verplichte GGZ en ik wil u en de Tweede Kamer hierover informeren.

Mishandeling van medicijnen is strafbaar in het Wetboek van Strafrecht:

  • Artikel 300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
  • Artikel 304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

Behandeling met antipsychotica is opzettelijke benadeling van de gezondheid gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen, om met die benadeling van de gezondheid te proberen de psychotische symptomen te verminderen.

kortom:

Antipsychotica brengen schade toe aan de hersenen in de hoop met toebrenging van die schade de psychotische symptomen te verminderen. De schade die men toebrengt is opzettelijk en daarmee is het mishandeling.

Op basis van een wettelijk voorschrift is deze mishandeling niet strafbaar:

  • Artikel 42 Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift

Een wet die tot behandeling verplicht en op die manier de mishandeling niet strafbaar maakt, maakt niet dat men geen misdrijf pleegt. Er word nog steeds een misdrijf gepleegd, waar men schuldig aan is en wat direct gestopt dient te worden. Het is de plicht van het Openbaar Ministerie om op te treden als er strafbare feiten worden gepleegd, ook als vervolging tot niet strafbaar leid, met als argument dat als het plegen van mishandeling niet gestopt word er geen einde komt aan de mishandeling.

Met het aannemen van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidzorg maakt de Tweede Kamer de behandeling met antipsychotica verplicht en daarmee mishandeling gepleegd door het toedienen van voor het leven en de gezondheid schadelijke stoffen niet strafbaar. De Tweede Kamer maakt zich hiermee schuldig aan het op grote schaal mogelijk maken van mishandeling.

De Wet verplichte GGZ dient u daarom niet aan te nemen en om huidige mishandelingen te stoppen dient u terstond het Openbaar Ministerie ontvankelijk te maken voor elke patient die zijn mishandeling door de strafrechter gestopt wil zien worden.

Release History

Release History

This version
History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
kamer-11.tar.gz (2.8 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Mar 22, 2016

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting