Skip to main content

Downloader to download music from mp3.zing.vn

Project description

mp3_zing_downloader

A Tool for batch download on mp3.zing.vn

Tính năng

  • Tự động download các bài hát từ 1 link bất kỳ của mp3.zing.vn
  • Tự động tổ chức file trên ổ cứng, cấu trúc xem phần Sử dụng
  • Tự động thiết lập meta data cho file mp3:
    • Title
    • Album
    • Artist

Cài đặt

### Dùng pip: > Đang cập nhật

### clone hoặc download source code về máy, 1 thưc mục bất kỳ. Tạm gọi là src

cd src python setup.py install

Sử dụng

Để download tất cả các bài hát trong 1 url:

${python_dir}/bin/mp3zingdownload {url} –dir={DIR}

Trong đó DIR là thư mục sẽ lưu các bài hát download về, nếu không chỉ định thì là thư mục hiện tại.

Cách lưu bài hát sẽ như sau:

DIR/Tên ca sỹ/Tên album/Tên bài hát.mp3

0.1.0

  • Initialize

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for mp3_zing_downloader, version 0.1.2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size mp3_zing_downloader-0.1.2.tar.gz (9.6 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page