Skip to main content

Downloader to download music from mp3.zing.vn

Project description

A tool for batch download on mp3.zing.vn

Tính năng

 • Tự động download các bài hát từ 1 link bất kỳ của mp3.zing.vn
 • Tự động tổ chức file trên ổ cứng, cấu trúc xem phần Sử dụng
 • Tự động thiết lập meta data cho file mp3:
  • Title
  • Album
  • Artist

Cài đặt

pip install mp3_zing_downloader

Sử dụng

Để download tất cả các bài hát trong 1 url:

$mp3zingdownload {url} –dir={DIR}

Trong đó DIR là thư mục sẽ lưu các bài hát download về, nếu không chỉ định thì là thư mục hiện tại.

Cách lưu bài hát sẽ như sau:

DIR/Tên ca sỹ/Tên album/Tên bài hát.mp3

1.0.1

 • Fix bug: requires ‘stagger’ at package installing (setup.py)

1.0

 • Move python version to 3

0.1.0

 • Initialize

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for mp3_zing_downloader, version 1.0.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size mp3_zing_downloader-1.0.1.tar.gz (10.0 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page